Rectificatie

Herinrichting Centrum Berbroek Herk de Stad

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Geotec Studiebureau bvba
Nationaal identificatienummer
0471.835.417_540607
Postadres
Riemsterweg 117
Plaats
Bilzen
Postcode
3740
NUTS-code
BE223 - Arr. Tongeren
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Rudy Martin
Telefoon
+32 89515343
E-mail
rudy.martin@geotec.be
Fax
+32 89515344

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.geotec.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=303556

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichting Centrum Berbroek Herk de Stad

Referentienummer: GT-170820-61 Berbroek-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 44113620 - Asfalt

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Wegeniswerken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-507904

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Veiligheids- en Gezondheidsplan in toegevoegd Aangepaste meetstaat is toegevoegd. - Post 46 en post 47 hier is de breedte van de keermuur gespecifieerd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!