Stad Poperinge
Aankondiging van een opdracht

Restauratie kerkhofmuur en hekkens Reningelst - perceel 2 restauratie smeedwerken

Restauratie muur en hekkens van het kekhof van de Sint-Vedastuskerk te Reningelst (Poperinge). Perceel 2 - restauratie smeedwerken. De werken worden voorzien gefaseerd uit te voeren in 2017 (met diverse uitgestelde werken 2018). Voor de werken worden diverse onroerend erfgoedpremies standaardprocedure aangevraagd.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45454100 - Restauratiewerkzaamheden
44316510 - Smeedwerk
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Poperinge
Postadres
Grote Markt 1, 8970 Poperinge, BE
Contactpunt(en)
Dienst Openbare Werken
Ter attentie van
Geert Deman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden,
zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli
2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Een attest R.S.Z. wordt bijgevoegd dat betrekking heeft op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte
van de dag van opening van de inschrijvingen.
Overige opzoekingen m.b.t. toegangsrecht worden uitgevoerd door het opdrachtgevend bestuur via Digiflow.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver heeft geen fiscale of sociale schulden.
Deze voorwaarde wordt gecontroleerd volgens de
bepalingen van het KB van 15.07.2011, artikels 60 tot
en met 63.

Vakbekwaamheid

Artikel 69 KB 15.07.2011 - technische bekwaamheid
Teneinde de technische bekwaamheid van de
aannemer na te gaan moeten bij de offerte volgende
documenten worden gevoegd:
1° kwalificaties:
a) studiekwalificaties: diploma’s en studiecertificaten van de uitvoerders en of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden;
b) beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften;
2° een lijst van gelijkaardige bouwwerkzaamheden, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar .
Deze lijst zal minstens drie referenties bevatten met restauratie van historische smeedwerken, waarbij er herstellingen of aanvullingen zijn uitgevoerd met ambachtelijke smeedtechnieken, bij voorkeur referenties binnen de context van beschermd erfgoed. Deze referenties in het bijzonder worden gestaafd met alle mogelijke middelen (foto’s, verklaringen, …) die deze context aantonen en met daarnaast :
a) de referentiegegevens van de opdrachtgever en/of bouwheer
b) het bedrag van de werkzaamheden;
c) het tijdstip en de plaats van de uitvoering;
d) de aard van de werkzaamheden
3° werkplaats / uitvoering van de werkzaamheden
De adresgegevens van het atelier dienen bij de offerte te worden gevoegd. Het atelier dient op eenvoudig verzoek opengesteld te worden voor controlebezoeken van het opdrachtgevend bestuur, Vlaamse Overheid Onroerend Erfgoed, de ontwerper en alle personen die hiertoe door voorgenoemde instanties worden uitgenodigd.
Het atelier is de plaats waar alle gedemonteerde historische bouwelementen naartoe worden gebracht, waar de restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd en waar de historische bouwelementen ten allen tijde aanwezig zijn tot het tijdstip waarop ze in situ definitief kunnen worden terug gemonteerd.
4° vermelding van de gedeelten van de aanneming die de inschrijver minstens in eigen beheer zal uitvoeren.
De inschrijver zal minstens de volgende artikels volledig met eigen personeel dienen uit te voeren :
- 01.04.31 demontage van smeedwerken – alle deelartikels
- 04.06.11 restauratie van smeedwerken – alle deelartikels
- 04.06.22 hermontage van smeedwerken – alle deelartikels
Binnen deze groep van werkzaamheden zullen enkel de volgende deelactiviteiten kunnen uitbesteed worden :
* stralen, metalliseren en schilderen van de smeedwerken
* het realiseren van de onderfundering voor de terug te plaatsen elementen (pijlers, taatspotten, …) gevat in natuursteen, en het stellen van deze elementen in mortel op de onderfundering

Eventuele minimumeisen:

Erkenning ondercategorie D7 of D23. Op basis van de raming worden de werken geacht te behoren tot de klasse 1.