Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Het uitvoeren van een impactstudie en een technische studie voor de renovatie van start- en landingsbaan 07L/25R op Brussels Airport.

Het uitvoeren van een impactstudie en een technische studie voor de renovatie van start- en landingsbaan 07L/25R op Brussels Airport. De opdracht bestaat uit 2 percelen:
-Perceel 1: Impactstudie
Het doel van de impactstudie is het uitvoeren van een capaciteitsstudie om een minimale capaciteitsimpact gedurende de renovatiewerken te bekomen. Tevens behoort de opmaak van de fasering van de werken tot deze opdracht.
Meer in detail houdt de studieopdracht het volgende in:
-Coördinatie tussen impact en technische studie
-Organiseren en leiden van workshops tussen beide studies
-Ideale fasering en daaraan gelinkt dagdagelijks werkpatroon van de renovaties teneinde de impact op het vliegverkeer zo klein mogelijk te houden
-Milieu-technische impact van de werken

-Perceel 2: Technische studie
De technische studie omvat:
-Het uitwerken van een kost-efficiënte oplossing om de start-en landingsbaan te renoveren teneinde de levensduur van de structuur te verlengen, rekening houdend met het dagelijks gebruikspatroon van de start- en landingsbaan.
-Technische ondersteuning bieden aan Brussels Airport Company bij de voorbereiding van de renovatiewerken
-Topografische opmeting van de start- en landingsbaan (verharding, afwatering, grondverzet,…)
-Studie van het afwateringssysteem van de start- en landingsbaan (rest levensduur, voorstellen voor herstellingen,…)
-Studie van de verharding (rest levensduur, draagkracht, herstellingsmethodes,…)
-Integratie van de technische studie van bebakening. Deze studie wordt intern bij Brussels Airport Company uitgevoerd maar dient geïntegreerd te worden in de totaalstudie
-Opmaak aanbestedingsdossier (technische specificaties, tekeningen, meetstaat, raming,…)
-Ondersteuning bij de evaluatie van de aanbesteding van de werken
-Technische opvolging van de uitvoering van de renovatiewerken
+ Referentienummer dossier: BAC/IRE/OI/PPR/2016/78

Publicatiedatum
06-10-2016
Deadline
07-11-2016 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
60440000 - Luchtvaart- en aanverwante diensten
71311240 - Dienstverlening voor luchthavenbouwtechniek
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
79311000 - Uitvoeren van studies
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company nv
Postadres
Auguste Reyerslaan 80, Diamant Building, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Brussels Airport Company
Ter attentie van
Procurement

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, blijkt uit de controle of de kandidaat zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in Artikel 43 van het Koninklijk besluit van 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten (hierna: het ‘KB van 24 juni 2013').
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten, teneinde te bewijzen dat men zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen zoals bedoeld in Artikel 43 van het KB van 24 juni 2013:
• Voor de uitsluitingsgronden voorzien in Artikel 43, §1 (strafrechtelijke veroordelingen) en §2, 1° (faillissement e.a.), 2° (aangifte faillissement e.a.) en 3° (misdrijf professionele integriteit): een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 3 maanden oud).
• Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 43, §2, 5° (sociale zekerheidsbijdragen): een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land (attest betreffende het voorlaatste kalenderkwartaal t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming).
• Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 43, §2, 6° (belastingen): een recent attest van de directe belastingen en van de BTW-administratie of een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land (attest max. 3 maanden oud).
• Voor de overige uitsluitingsgronden (ernstige fout beroepsuitoefening, afleggen van valse verklaringen): de kandidaat kan volstaan met een uitdrukkelijke verklaring op erewoord.
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed, of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst, dat hij zich niet in de desbetreffende toestanden van uitsluiting bevindt.
Indien de kandidaat zich wel in een uitsluitbare situatie bevindt, wordt daaromtrent volledige informatie verschaft door de kandidaat.
Indien een kandidaat zich in één of meer uitsluitingsgevallen zou bevinden, kan Brussels Airport Company tot uitsluiting van de kandidaat besluiten. Indien in eender welk stadium van de gunningprocedure zou blijken dat een kandidaat, zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding kan geven tot uitsluiting, zal door Brussels Airport Company nog steeds tot uitsluiting van de kandidaat kunnen worden besloten.
Wanneer in de aanvraag tot deelneming beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (zie rubriek VI.3), gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke entiteit waarop beroep gedaan wordt.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen, gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke onderneming uit de combinatie. In voorkomend geval dient de volgende bijkomende informatie overgemaakt te worden: naam en gegevens van de leden en de structuur van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen. De uitsluiting van één van de ondernemingen uit de combinatie kan tot de uitsluiting van de ganse kandidaat aanleiding geven.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat dient te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren van de opdracht en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor Brussels Airport Company met zich mee te brengen.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• De solvabiliteit (>20%) en de liquiditeit (>80%) van de kandidaat.
• De omzet (op jaarbasis) van de kandidaat, inzonderheid de specifieke omzet voor opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig voorwerp (zie rubrieken II.1.1 en II.1.5) dient minimum te bedragen:
Perceel 1 (impact studie): 200.000 Euro
Perceel 2 (technische studie): 500.000 Euro
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:
• De jaarrekeningen van de kandidaat van de laatste drie jaar, zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België of bij een gelijkaardige instantie. Hiervoor dient men het financiële sjabloon, gevoegd in bijlage, in te vullen en in digitaal Excel formaat (.xls of .xlsx) bij de kandidatuurstelling bij te voegen.
• Een verklaring betreffende de omzet van de kandidaat voor elk van de laatste drie boekjaren, met opgave van de specifieke omzet voor opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig voorwerp (zie rubrieken II.1.1 en II.1.5). Deze verklaring dient ondertekend en gereviseerd te zijn door een bevoegde persoon of instantie, in functie van de aard van de kandidaat.
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die Brussels Airport Company geschikt acht.
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat:
• Voor wie een negatief eigen vermogen blijkt uit de voorgelegde jaarrekeningen.
• Wiens omzet, wat betreft opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig voorwerp (zie rubrieken II.1.1 en II.1.5), op jaarbasis door Brussels Airport Company onvoldoende wordt geacht in het licht van de waarde van de opdracht.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen en/of wanneer beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (zie rubriek VI.3):
• Dient ieder lid van de combinatie en elke entiteit een positief eigen vermogen te hebben;
• Moeten de, maximaal 3, grootste (gemeten naar omzet), leden van de combinatie en / of de andere entiteiten gezamenlijk de voormelde verhouding tussen de waarde van de opdracht en de omzet realiseren.

Vakbekwaamheid

De kandidaat dient te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring voor het uitvoeren van de opdracht vermeld in rubriek II.1.1 en II.1.5).
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:
Perceel 1: Impactstudie
-Een lijst van relevante referenties van gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar. De relevantie van de referentie wordt bepaald door type (impactstudie), functie (renovatie of aanleg van een start- en landingsbaan) en omvang (luchthavens met minimaal 500 bewegingen per dag) van de uitgevoerde opdracht.
Perceel 2: Technische studie
-Een lijst van relevante referenties van gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar. De relevantie van de referentie wordt bepaald door type (technische studie), functie (renovatie of aanleg van een start- en landingsbaan in asfalt) en omvang (luchthavens met minimaal ICAO aerodrome referentiecode 4E) van de uitgevoerde opdracht.
-Een lijst van relevante referenties van technische studies voor Marshall asfalt .
De kandidaat dient de relevante referentie(s) aan te vullen in de referentie sjablonen in bijlage.

Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan hij zijn technische bekwaamheid aantonen met andere documenten die Brussels Airport Company geschikt acht.
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat die onder andere:
Perceel 1: Impactstudie
-Geen enkel relevante referentie van gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, kan voorleggen.
Perceel 2: Technische studie
-Geen enkel relevante referentie van gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, kan voorleggen.
-Geen enkel relevante referentie van technische studies voor Marshall asfalt kan voorleggen.

Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen en/of wanneer beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (zie rubriek VI.3), gelden de hoger vermelde vereisten op het niveau van de onderneming die instaat voor het uitvoeren van de studie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!