Rectificatie

Levering en installatie van een Production Riser

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VITO
Nationaal identificatienummer
0244195916
Postadres
Boeretang 200
Plaats
MOL
Postcode
2400
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Liesbet Timmermans
Telefoon
+32 14335179
E-mail
liesbet.timmermans@vito.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vito.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering en installatie van een Production Riser

Referentienummer: VITO-PRODRIS

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 44161000 - Pijpleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Levering en installatie van een “Production Riser Piping and Connectors”, volgens het lastenboek toegevoegd in Bijlage D.
Het is de bedoeling dat deze production riser de verbinding maakt tussen de ESP (Electric Submersible Pump), die geplaatst wordt in de boorput op een diepte van ongeveer 900m en de wellhead
De opdracht is opgedeeld in de volgende twee percelen:
• Perceel 1: Aanlevering van buismateriaal, conform de technische specificaties;
• Perceel 2: Installatie van de production riser, conform de technische specificaties.
Het is toegestaan een offerte in te dienen voor perceel 1 of voor perceel 2 of voor beide percelen samen.
Voor Perceel 1 is het toegestaan varianten in te dienen. Er kan een offerte ingediend worden voor de 6 mogelijke buismaterialen
Voor Perceel 2 is het vereist varianten aan te bieden. Er dient een offerte ingediend te worden voor de 6 mogelijke installaties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-510392

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 22 mei 2018, 14.00. Er werd tevens een addendum toegevoegd op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/469/4G/2018 met aanpassing datum indiening offerte, aanpassing geschatte leveringstermijn, verduidelijkingen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!