Aankondiging van een opdracht

Huur en installatie geprefabriceerde lokalen voor tijdelijke huisvesting 2018-2020 (basisschool en gemeentelijke administratie - (GUN/18-22.2)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Wezembeek-Oppem
Nationaal identificatienummer
0207.506.061_24874
Postadres
Louis Marcelisstraat 134
Plaats
Wezembeek-Oppem
Postcode
1970
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Els Penné
Telefoon
+32 27831239
E-mail
els.penne@wezembeek-oppem.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.wezembeek-oppem.be/nl/home/contactadressen.html

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/481/OJ/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Huur en installatie geprefabriceerde lokalen voor tijdelijke huisvesting 2018-2020 (basisschool en gemeentelijke administratie - (GUN/18-22.2)

Referentienummer:   Wezembeek-Oppem-GUN/18-22-2-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   44211100 - Modulaire verplaatsbare bouwelementen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht in 2 percelen :
P.1 = huur en plaatsing van nieuwe containerunits/prefablokalen om tijdelijke huisvesting te bieden aan :
- de gemeentelijke administratie
- de gemeentelijke Nederlandstalige basisschool "De Letterbijter".
Looptijd = 2 jaar, maximaal 12 maanden verlengbaar.
.
P.2= werken. De voorbereidende grondwerken, uitgravingen, trappen, verhardingen en omheiningen enz. nodig om de plaatsing en het gebruik van de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken.
.
Uitvoering conform vergunningsaanvraag.
.
De coördinatie van perceel 2/werken is begrepen in perceel 1.
.
download opdrachtdocumenten:
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/481/OJ/2017
.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 001

II.2.1) Benaming

Perceel 1/2 - Leveringen - Huur en installatie geprefabriceerde lokalen

Perceel nr.:   001

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   44211100 - Modulaire verplaatsbare bouwelementen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   gemeente Wezembeek-Oppem

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

P1.
Leveren, plaatsen en verhuren van lokalen voor school en administratie.
Gebruiksperiode 2 jaar. Mogelijks verlengd tot maximaal 12 maanden extra.
.
Verplichte opties:
- EPB-conforme units
- monteren en installeren gekochte units van de gemeente (kleuterklassen)
.
Vrije opties:
- airconditioning
- rolluiken
- akoestische omkasting technische installaties.
+ zie bestek.
.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   esthetische waarde  / Weging:   10

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   na initiële huurtijd maximaal nog tot 12 x 1 maand verlengbaar. (= 1 jaar in totaal)

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   . verplichte opties: - EPB conformiteit lokalen - monteren en installeren gekochte klasunits van de gemeente . vrije opties: airconditioning rolluiken akoestische omkasting technische installaties + zie bestek. .

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 002

II.2.1) Benaming

Perceel 2/2- werken. Voorbereidende en omgevingswerken

Perceel nr.:   002

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   gemeente Wezembeek-Oppem

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

P2.
voorbereidende grondwerken
aanleggen van verhardingen
plaatsen van rioleringen, regenwaterput.
omgevingswerken
aanleg van parkeerplaatsen
plaatsen van omheiningen
leveren en plaatsen van buitentrappen (in niveauverschil maaiveld)
plaatsen van speeltoestellen (niet leveren : recup.)
plaatsen van kleine elementen straatmeubilair (brievenbus, fietsenrekken,...)
.
(niet: funderingen en installatiewerken gehuurde units. ->perceel 1)
.
+ zie bestek.
.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   80

Kwaliteitscriterium - Naam:   uitvoeringstermijn  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   1

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie bestek.
.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

cat. erkenning D1.
+ zie bestek
.

Eventuele minimumeisen:

id.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   24-05-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   20-03-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   24-05-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Gemeentehuis Afdeling Grondgebiedszaken. Louis Marcelisstraat 134 1970 Wezembeek-Oppem

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Plaatsbezoek vereist voor beide percelen, op afspraak.
.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State - Griffie van de bestuursrechtspraak
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-04-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!