stad Brugge
Aankondiging van een opdracht

Bovengrondse sloop van de Beurshalle, met behoud van de hoogspanningscabine en het aanleggen van een tijdelijk plein in asfalt

Het gebouw wordt gesloopt tot en met de bestaande vloerplaat met behoud van de hoogspanningscabine en het aanleggen van een tijdelijk plein in asfalt.

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
24-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
44113600 - Bitumen en asfalt
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45111100 - Sloopwerkzaamheden
45233120 - Wegenbouwwerken
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45443000 - Gevelwerkzaamheden
77211300 - Rooien van bomen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Elise Verbeke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

De fiscale schulden van de inschrijver worden, cfr. art. 183 tot 186 van de wet van 22 december 2008 (B.S. 29 december 2008, Ed. 4), door het Opdrachtgevend Bestuur nagezien.

Eventuele minimumeisen:

De fiscale schulden van de inschrijver worden, cfr. art. 183 tot 186 van de wet van 22 december 2008 (B.S. 29 december 2008, Ed. 4), door het Opdrachtgevend Bestuur nagezien.

Vakbekwaamheid

Alle eventueel in het technisch gedeelte van het bestek gevraagde documentatie, dit op straffe van nietigheid.

Eventuele minimumeisen:

Alle eventueel in het technisch gedeelte van het bestek gevraagde documentatie, dit op straffe van nietigheid:
- Erkenning uitvoerder asbest verwijdering
- Attest verkregen bij verplicht plaatsbezoek
- Voorstel afwatering
- Schematische werfplaatsinrichting
- Lijst onderaannemers met hun erkenning en ervaring
- Werkwijze boombescherming
- Planning
Vereiste erkenning: G (Grondwerken), Klasse 2