Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor levering van gereedschappen

Oproep tot indiening van kandidaturen:
Raamovereenkomst voor de levering van gereedschappen aan alle onderhoudscentra en werkhuizen van VVM De Lijn, met een looptijd van drie jaar, tweemaal verlengbaar met één jaar.


Datum van verzending van deze aankondiging
09-07-2019
Publicatiedatum
10-07-2019
Deadline
23-08-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
44316400 - Handgereedschappen
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bijgevoegde selectieleidraad.

Economische en financiële draagkracht

Zie bijgevoegde selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie bijgevoegde selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

-