Rectificatie

Overheidsopdracht betreffende de huur van sanitaire containers voor de opvangcentrum van FEDASIL in ZAVENTEM

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FEDASIL_MP
Nationaal identificatienummer
0860.737.913_554024
Postadres
Rue des Chartreux 21
Plaats
Bruxelles
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 2134390
E-mail
supportMP@fedasil.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.fedasil.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329426

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht betreffende de huur van sanitaire containers voor de opvangcentrum van FEDASIL in ZAVENTEM

Referentienummer: FEDASIL_MP-2019 0006-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 44211000 - Prefabgebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Overheidsopdracht betreffende de huur van sanitairecontainers voor de opvangcentrum van FEDASIL inZAVENTEM

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500272

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vanwege onzekerheden met betrekking tot de openingsdatum van het opvangcentrum is de waarschijnlijke notificatiedatum gewijzigd: tussen 14 en 24 januari 2019 (installatie binnen 7 dagen na de notificatie).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!