Rectificatie

Athena 18-1 Aeromedische evacuatiediensten binnen het inzetgebied voor de militaire landoperaties en -missies van de Europese Unie in Afrika

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Athena Mechanism
Nationaal identificatienummer
Council of the European Union
Postadres
Rue de la Loi 175
Plaats
Bruxelles
Postcode
1048
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Athena Contracting
Telefoon
+32 22816714
E-mail
Athena.contracting@consilium.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4157

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Athena 18-1 Aeromedische evacuatiediensten binnen het inzetgebied voor de militaire landoperaties en -missies van de Europese Unie in Afrika

Referentienummer: ATHENA 18-1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 60440000 - Luchtvaart- en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Athena is op zoek naar ondernemers („de inschrijver(s)”) die geïnteresseerd en in staat zijn om aeromedische evacuatiediensten binnen het inzetgebied te verlenen om patiënten van de plek waar ze gewond raakten naar de voorziening voor eerste medische zorg te evacueren (rol 2) of patiënten over te brengen van de ene voorziening voor medische zorg naar een andere binnen het inzetgebied.
Airmedevac betreft het verplaatsen van patiënten door gebruikmaking van specifieke luchtvaartuigen en onder medisch toezicht naar voorzieningen voor medische zorg. Dit vereist gekwalificeerd medisch personeel en specifieke goederen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 210-479172

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
05-12-2018 00:00
Te lezen:
07-01-2019 00:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
11-12-2018 15:00
Te lezen:
14-01-2019 15:00

Overige nadere inlichtingen

-