Stad Poperinge
Aankondiging van een opdracht

Restauratie kerkhofmuur en hekkens Reningelst - perceel 1 restauratie metselwerken

Restauratie muur en hekkens van het kekhof van de Sint-Vedastuskerk te Reningelst (Poperinge). Perceel 1 - restauratie metselwerken (met integrale reconstructie). De werken worden voorzien gefaseerd uit te voeren in 2017-2018. Voor de werken worden diverse onroerend erfgoedpremies standaardprocedure aangevraagd.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45454100 - Restauratiewerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Poperinge
Postadres
Grote Markt 1, 8970 Poperinge, BE
Contactpunt(en)
Dienst Openbare Werken
Ter attentie van
Geert Deman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Een attest R.S.Z. wordt bijgevoegd dat betrekking heeft op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van opening van de inschrijvingen.
Overige opzoekingen m.b.t. toegangsrecht worden uitgevoerd door het opdrachtgevend bestuur via Digiflow.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver heeft geen fiscale of sociale schulden.
Deze voorwaarde wordt gecontroleerd volgens de
bepalingen van het KB van 15.07.2011, artikels 60 tot
en met 63.

Vakbekwaamheid

Artikel 69 KB 15.07.2011 - technische bekwaamheid
Teneinde de technische bekwaamheid van de aannemer na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden gevoegd:
1° kwalificaties:
a) studiekwalificaties: diploma’s en studiecertificaten van de uitvoerders en of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden;
b) beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften;
2° een lijst van gelijkaardige bouwwerkzaamheden, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering van de belangrijkste werkzaamheden.
Deze lijst zal minstens drie referenties bevatten met omvangrijke restauratiewerken aan historische metselwerken binnen de context van bescherming als erfgoed. Deze referenties in het bijzonder worden gestaafd met alle mogelijke middelen (foto’s, verklaringen, …) die deze context aantonen.
De getuigschriften bevatten:
a) het bedrag van de werkzaamheden;
b) het tijdstip (begin en oplevering) en de plaats van de uitvoering;
c) de aard van de werkzaamheden
d) de processen-verbaal van de oplevering van de werkzaamheden;
3° vermelding van de gedeelten van de aanneming die de inschrijver minstens in eigen beheer zal uitvoeren.
De inschrijver zal minstens de volgende artikels volledig met eigen personeel dienen uit te voeren : metselwerken artikels 03.09.12.A1, A2 en A3.
4° Levering van recuperatiesteen.
Omwille van het belang van de levering van een voldoende grote partij recuperatiestenen, waarvan het welslagen van het project in grote mate afhangt, wordt, hoewel voorliggend dossier om een aanneming van werken gaat, het artikel 71, 6° van KB van 15.07.2011 van toepassing gemaakt voor de leverancier van de stenen. Cf. artikel 74 van KB van 15.07.2011 zal de inschrijving een ondertekende verbintenis van deze leverancier dienen te bevatten waarbij het bedoelde lot stenen gereserveerd wordt voor dit project.

Eventuele minimumeisen:

Erkenning, ondercategorie: D24. Op basis van de raming worden de werken geacht te behoren onder klasse 2