Rectificatie

Leveren en plaatsen van afrasteringen en veeroosters Grenspark Groot-Saeftinghe (Interreg)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap voor Natuur en Bos
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_16776
Postadres
Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Laurent Vanden Abeele
Telefoon
-
E-mail
laurent.vandenabeele@vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.natuurenbos.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311676

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren en plaatsen van afrasteringen en veeroosters Grenspark Groot-Saeftinghe (Interreg)

Referentienummer: ANB-SP-2018-6-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 44312000 - Omheiningsdraad

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Leveren en plaatsen van afrasteringen en veeroosters Grenspark Groot-Saeftinghe (Interreg)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-516711

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum 1 Wijziging van de technische bepalingen: III.9.2 Post 3: Weidevogelraster met zware ruitdraad, dassengaas en schrikdraad PH 165 - DH 160

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2212 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!