Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Restaureren van parket in foyer Stadsschouwburg - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Werken
Publicatie datum
05-04-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
stad Brugge | 8000 Brugge, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
44112240 - Parket
45432113 - Leggen van parketvloeren
45453000 - Revisie- en opknapwerkzaamheden
45454100 - Restauratiewerkzaamheden
Korte inhoud
Restaureren van parket in foyer Stadsschouwburg
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Methodiek - 50
Kwaliteit: Prijs - 50
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een overzicht van 2 gelijkaardige werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, vergezeld van attesten die bewijzen dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.
Minimum vereisten
2 refertenties van gelijkaardige werken waarvan minstens 1 referentie met de uitvoering van plaatselijke restauratie(s) van houten vloeren of dergelijke ervan in een ruimte met grote menselijke bezetting.
Vereiste erkenning: D23 en/of D24, Klasse 1
truck tower-crane sharing