Aankondiging van een opdracht

Aankoop klascontainers + sanitaire unit capaciteitsuitbreiding gemeenteschool Relegem en vervanging klascontainers Kunstenacademie August De Boeck Neerstraat

Leveringen
Publicatie datum
26-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Asse | 1730 Asse, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34221000 - Mobiele containers voor bijzondere doeleinden
44613000 - Grote containers
45214000 - Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
45214200 - Schoolgebouwen
Korte inhoud
Perceel 1:capaciteitsuitbreiding Relegem: - klascontainers en sanitaire unit als verdieping te bouwen op bestaande klascontainers
Perceel 2:Kunstenacademie August De Boeck - Leveren en plaatsen van 6 units ter vervanging van bestaande klascontainers
Beschrijving percelen

Perceel 1: Aankoop klascontainers + sanitaire unit capaciteitsuitbreiding gemeenteschool Relegem

Beschrijving
Aankoop klascontainers + sanitaire unit capaciteitsuitbreiding gemeenteschool Relegem
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34221000 - Mobiele containers voor bijzondere doeleinden
44613000 - Grote containers
45214000 - Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
45214200 - Schoolgebouwen

Perceel 2: Zes units Kunstenacademie August De Boeck

Beschrijving
Zes units Kunstenacademie August De Boeck
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34221000 - Mobiele containers voor bijzondere doeleinden
44613000 - Grote containers
45214000 - Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
45214200 - Schoolgebouwen
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
• De inschrijver voegt bij zijn offerte een gehandtekende verklaring dat de containers geleverd en geplaatst zullen zijn ten laatste op 16/8/2016 bij bestelling voor 01/05/2016.
• Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
• Foto's en beschrijving, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
• Gedetailleerd grondplan van alle aangeboden klascontainers en sanitaire units (zie III. Technische bepalingen).
• Bewijs dat de voorgestelde klascontainers en sanitaire units voldoen aan:
- Alle geldende EPB-normen;
- Alle geldende wetten, reglementen, ... inzake veiligheid en gezondheid.
truck tower-crane sharing