Rectificatie

renovatie stookplaats in administratief gebouw en aardappelloods

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
EV - ILVO
Nationaal identificatienummer
0262.172.489_568958
Postadres
Burg. Van Gansberghelaan 92/1
Plaats
Merelbeke
Postcode
9820
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gerlinde De Vogeleer
Telefoon
+32 92722547
E-mail
gerlinde.devogeleer@ilvo.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ilvo.vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306268

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

renovatie stookplaats in administratief gebouw en aardappelloods

Referentienummer: EV - ILVO-2018/P96/Stookplaatsrenovatie/OP/16-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 44621200 - Verwarmingsketels

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

renovatie stookplaats in administratief gebouw en aardappelloods

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-510907

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

het offerteformulier werd toegevoegd aan de documenten

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!