Rectificatie

Huur en installatie geprefabriceerde lokalen voor tijdelijke huisvesting 2018-2020 (basisschool en gemeentelijke administratie - (GUN/18-22.2)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Wezembeek-Oppem
Nationaal identificatienummer
0207.506.061_24874
Postadres
Louis Marcelisstraat 134
Plaats
Wezembeek-Oppem
Postcode
1970
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Els Penné
Telefoon
+32 27831239
E-mail
els.penne@wezembeek-oppem.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.wezembeek-oppem.be/nl/home/contactadressen.html

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Huur en installatie geprefabriceerde lokalen voor tijdelijke huisvesting 2018-2020 (basisschool en gemeentelijke administratie - (GUN/18-22.2)

Referentienummer: Wezembeek-Oppem-GUN/18-22-2-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 44211100 - Modulaire verplaatsbare bouwelementen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht in 2 percelen :
P.1 = huur en plaatsing van nieuwe containerunits/prefablokalen om tijdelijke huisvesting te bieden aan :
- de gemeentelijke administratie
- de gemeentelijke Nederlandstalige basisschool "De Letterbijter".
Looptijd = 2 jaar, maximaal 12 maanden verlengbaar.
.
P.2= werken. De voorbereidende grondwerken, uitgravingen, trappen, verhardingen en omheiningen enz. nodig om de plaatsing en het gebruik van de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken.
.
Uitvoering conform vergunningsaanvraag.
.
De coördinatie van perceel 2/werken is begrepen in perceel 1.
.
download opdrachtdocumenten:
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/481/OJ/2017
.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-510735

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 076-168813

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Titel:
In plaats van:
Huur en installatie geprefabriceerde lokalen voor tijdelijke huisvesting 2018-2020 (basisschool en gemeentelijke administratie - (GUN/18-22.2)
Te lezen:
Huur en installatie geprefabriceerde lokalen voor tijdelijke huisvesting 2018-2020 (basisschool en gemeentelijke administratie - (GUN/18-22.2) // 20180419:ERR :WEGING GUNNINGSCRITERIA PERCEEL 2

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
002
Afdelingsnummer
II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Weging
In plaats van:
20
Te lezen:
40

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
002
Afdelingsnummer
II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Prijs Weging
In plaats van:
80
Te lezen:
60

Overige nadere inlichtingen

Wijziging : perceel 2 : weging gunningscriteria conform bestek.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!