Afdeling Coördinatie en Ondersteuning
Aankondiging van een opdracht

BB 1909 - Raamovereenkomst : uitvoeren van diverse kleine infrastructuurwerken in gebouwen - klusjesdienst

Raamovereenkomst : uitvoeren van diverse kleine infrastructuurwerken in gebouwen - klusjesdienst .
Deze opdracht betreft de diensten, de werken, de leveringen, het vervoer, de arbeidskrachten en alle uitvoeringsmiddelen nodig voor het uitvoeren van diverse kleine infrstructuurwerken aan gebouwen. Per infrastructuurwerk dient er rekening gehouden te worden met de door Waterwegen en Zeekanaal NV vooropgestelde timing. Bovendien dient de planning van deze kleine infrastructuurwerken zodanig te worden opgevat dat de continuïteit van de dienstverlening van Waterwegen en Zeekanaal maximaal verzekerd blijft tijdens de uitvoering ervan.
Volgende technische disciplines zullen o.a. aan bod komen ( niet - limitatieve lijst):
1. Elektriciteit
2. Schrijnwerk ( binnen en buiten)
3. Sanitair
4. Schilderwerken
5. Metaalconstructies
6. Ruwbouw
7. Plakwerk
8. Vloer - en wandbekleding
9. Afbraakwerken
10. Herstellingen : allerlei kleine opdrachten die niet behoren tot bovenvermelde categorieën

Publicatiedatum
23-12-2013
Deadline
29-01-2014 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45315000 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
44220000 - Schrijnwerk voor de bouw
44411000 - Sanitair
45442100 - Schilderwerk
44316510 - Smeedwerk
45223220 - Ruwbouw
45410000 - Pleisterwerk
45430000 - Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45111100 - Sloopwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Coördinatie en Ondersteuning
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
ir. Britta Laurent

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art 61 Uitsluiting
De inschrijver zal aantonen dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, door het indienen van een verklaring op eer dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Economische en financiële draagkracht

Art 67 Financiële en economische draagkracht
De inschrijver toont zijn economische en financiële draagkracht aan door het voorleggen van:
1) Een passende bankverklaring, niet ouder dan 3 maand op de uiterste datum van indiening van de offerte, die de financiële degelijkheid van de inschrijver bevestigt voor de goede uitvoering van de opdracht.

Vakbekwaamheid

Art. 69 Technische bekwaamheid
De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van:
1) Een lijst van referenties van minimum 3 uitgevoerde opdrachten binnen de laatste vijf jaar. Elke referentie dient minstens 3 disciplines te bevatten, welke opgesomd zijn bij de omschrijving van de opdracht.
Deze referenties dienen elk afzonderlijk of samengevoegd alle aspecten van de beoogde opdracht af te dekken.
De referenties dienen verplicht volgende punten te vermelden:
• De aard en inhoud van de opdracht (met opsomming van de technische disciplines, die in de betrokken referentie aan bod kwamen).
• De locatie.
• Het bedrag van de door de opdrachtnemer uitgevoerde werken.
• De periode van uitvoering.
• De identificatie van de opdrachtgever met opgave van naam, telefoonnummer of e-mail van de contactpersoon bij de opdrachtgever.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor bij de opgegeven lijst van referenties navraag te doen omtrent de kwaliteit van de geleverde werken.
2) De opgave van het beschikbare team dat de opdrachtnemer voor elke discipline ter beschikking kan stellen voor het uitvoeren van de opdracht.
Volgende profielen (niet-limitatief) met minimum 3 jaar relevante ervaring worden gevraagd:
• Leidinggevende
• Meestergast/ploegbaas
• Technieker
• Arbeider
De inschrijver dient voor elke discipline op te geven of hij ze zelf (met eigen personeel) dan wel in onderaanneming zal uitvoeren.
Daarnaast dient de inschrijver per discipline op te geven hoeveel van de hierboven vermelde profielen hij ter beschikking kan stellen. Rekening houdend met de eventuele invloed van de ervaring en de dienstjaren op de selectiebeslissing zal aan de inschrijver niet toegelaten worden om de voorgestelde werknemers door andere te vervangen, behalve in geval van overmacht, waarover de aanbestedende overheid zal oordelen, en in geval de vervanging aan de inschrijver buiten zijn wil en toedoen wordt opgedrongen. Elke wijziging van het voorgestelde team wordt aangetekend en schriftelijk aan de aanbestedende overheid ter goedkeuring voorgelegd.
3) Het voorleggen van een bewijs waaruit blijkt dat de opdrachtnemer over de nodige uitrusting en het nodige materieel kan beschikken.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A