vzw Koningsdale Ieper
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Verbouwingswerken school koningsdale – site groendienst - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Voorwerp van deze werken: Verbouwingswerken school Koningsdale site “Groendienst”
Toelichting: De verbouwingswerken van de huidige site van de Groendienst naar een schoolgebouw. Deze verbouwing omvat verschillende percelen.
• Perceel 1 : omvat alle technieken zowel elektrisch, gas, als sanitair.
• Perceel 2 : omvat alle binnen als buitenschrijnwerken en timmerwerken
• Perceel 3 : omvat alle ruwbouwwerken.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45223220 - Ruwbouw
44220000 - Schrijnwerk voor de bouw
45315000 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45332400 - Installeren van sanitair
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Koningsdale Ieper
Postadres
Rijselstraat 45, 8900 Ieper, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Barbara Decramer

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Overeenkomstig de erkenningsregeling

Eventuele minimumeisen:

Zie erkenning

Vakbekwaamheid

Er zijn geen bijkomende documenten noodzakelijk. De inschrijver moet voldoen aan de erkenningsvereisten.

Eventuele minimumeisen:

Zie erkenning
Vereiste erkenning: Perceel technieken : D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 1 of P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 1
Perceel ruwbouw : D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), Klasse 1