Rectificatie

Renovatie interieur bibliotheek en vervangen van het buitenschrijnwerk op campus deSingel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0535.880.359_25104
Postadres
Lange Nieuwstraat 101
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32203505
E-mail
aankoopdienst@ap.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ap.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328252

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie interieur bibliotheek en vervangen van het buitenschrijnwerk op campus deSingel

Referentienummer: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/OP/2018-034-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 44220000 - Schrijnwerk voor de bouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Renovatie interieur bibliotheek en vervangen van het buitenschrijnwerk op campus deSingel

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537079

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wijzigingen meetstaat + bestektekst

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!