Aankondiging van een opdracht

Onderhoud en herstelling met waarborg van individuele- en collectieve installaties voor verwarming en productie van sanitair warmwater

Diensten
Publicatie datum
28-04-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Woonpunt Mechelen cvba | 2800 Mechelen, BE | Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Opdrachtcodes (CPV)
39715000 - Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
44621200 - Verwarmingsketels
50531100 - Reparatie en onderhoud van boilers
90915000 - Diensten voor reiniging van ovens en schoorsteenvegen
Korte inhoud
Onderhoud en herstelling met waarborg van individuele- en collectieve installaties voor verwarming en productie van sanitair warmwater
Beschrijving percelen

Perceel 1: PERCEEL 1 - TWEE JAARLIJKS ONDERHOUD MET WAARBORG VAN DE INDIVIDUELE INSTALLATIES VOOR VERWARMING EN PRODUCTIE VAN SANITAIR WARMWATER OP GAS

Beschrijving
PERCEEL 1 - TWEE JAARLIJKS ONDERHOUD MET WAARBORG VAN DE INDIVIDUELE INSTALLATIES VOOR VERWARMING EN PRODUCTIE VAN SANITAIR WARMWATER OP GAS
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
39715000 - Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Dienstverlening en plan van aanpak - 30
Kwaliteit: Bijlage D - 20

Perceel 2: PERCEEL 2 - ELEKTRISCHE BOILERS VERSCHILLENDE INHOUD-ELEKTRISCHE ACCUMULATIE VUREN-GASKACHELS

Beschrijving
PERCEEL 2 - ELEKTRISCHE BOILERS VERSCHILLENDE INHOUD-ELEKTRISCHE ACCUMULATIE VUREN-GASKACHELS
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50531100 - Reparatie en onderhoud van boilers
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Dienstverlening en plan van aanpak - 30
Kwaliteit: Bijlage D - 20

Perceel 3: PERCEEL 3 - COLLECTIEVE VERWARMINGSKETELS EN THERMISCHE ZONNECOLLECTOREN

Beschrijving
PERCEEL 3 - COLLECTIEVE VERWARMINGSKETELS EN THERMISCHE ZONNECOLLECTOREN
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44621200 - Verwarmingsketels
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Dienstverlening en plan van aanpak - 30
Kwaliteit: Bijlage D - 20

Perceel 4: PERCEEL 4 - VERWARMINGSAUDIT

Beschrijving
PERCEEL 4 - VERWARMINGSAUDIT
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44621200 - Verwarmingsketels
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Dienstverlening en plan van aanpak - 30
Kwaliteit: Bijlage D - 20

Perceel 5: PERCEEL 5 - HERSTELLEN MET WAARBORG VAN INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE VERWARMING EN WARMWATER OP GAS

Beschrijving
PERCEEL 5 - HERSTELLEN MET WAARBORG VAN INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE VERWARMING EN WARMWATER OP GAS
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
39715000 - Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Dienstverlening en plan van aanpak - 30
Kwaliteit: Bijlage D - 20

Perceel 6: PERCEEL 6 - REINIGEN VAN SCHOUWEN MET ATTEST VOOR OPEN VERBRANDINGSTOESTELLEN OP GAS

Beschrijving
PERCEEL 6 - REINIGEN VAN SCHOUWEN MET ATTEST VOOR OPEN VERBRANDINGSTOESTELLEN OP GAS
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
90915000 - Diensten voor reiniging van ovens en schoorsteenvegen
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Dienstverlening en plan van aanpak - 30
Kwaliteit: Bijlage D - 20
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven.
Minimum vereisten
Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Cerga en G1-G2
truck tower-crane sharing