Financiële diensten en verzekeringen

Bankdiensten, depositozaken, kredietverlening, financiële leasing, pensioenbelegging, beheer van pensioenfonds, portefeuillebeheer, financieel advies, levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, all-riskverzekeringen, vrachtverzekeringen, brandverzekeringen, slechtweerverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, kredietverzekeringen, verzekeringsmakelaarsdiensten, herverzekeringen, pensioenen, ...
Magyar Nemzeti Bank Aankondiging van een wijziging

Fogyasztóvédelmi hálózat kialakítása, működtetése

Az Országos pénzügyi fogyasztóvédelmi hálózat kialakítása és működtetése 18 megyeszékhelyen kialakított és működtetett irodán keresztül.
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor financieel advies (66171000)
Regiocode (NUTS) Észak-Alföld (HU32)
Solihull Metropolitan Borough Council Aankondiging van een gegunde opdracht

SOL - Schools and Academy Insurance Framework

Schools and Academy Insurance Framework. Open to all Schools and Academies within England
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Verzekeringen tegen beroepsaansprakelijkheidsrisico's (66516500)
Regiocode (NUTS) North West (England) (UKD)
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra Aankondiging van een gegunde opdracht

Kelionių organizavimo paslaugos Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojams

Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojams perkamos kelionių organizavimo lėktuvu, traukiniu, tarptautinio ir vietinio maršruto autobusu, pervežimo paslaugų su vairuotoju („Transfer“ paslauga iš/į oro uosto į/iš renginio vietą ar viešbutį), keltu, laivu (optimalaus kelionės maršruto parinkimo, bilietų rezervavimo bei išpirkimo), viešbučių užsienyje ir Lietuvoje rezervavimo paslaugos, vizų,...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten (63000000)
Regiocode (NUTS) Lietuva (LT)
Europäische Investitionsbank Aankondiging van een gegunde opdracht

Schulungsdienste für Bank- und Finanzkompetenzen

Ziel dieser Ausschreibung ist die Unterzeichnung von Mehrfachrahmenvereinbarungen über Bank- und Finanzschulungsdienste für Mitarbeiter der EIB-Gruppe. Die geforderten Dienstleistungen sind in vier Lose unterteilt. Die Lose dieser Ausschreibung stellen Hauptbereiche (thematische Gruppen) der allgemeinen Bank- und Finanzthemen dar. Innerhalb dieser Lose werden eine Reihe von Bank- und Finanzbereich...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Europeiska investeringsbanken Aankondiging van een gegunde opdracht

Utbildningstjänster avseende bankkompetens och finansiell kompetens

Målet för denna anbudsinfordran är att teckna multipla ramavtal för tillhandahållande av utbildningstjänster avseende bankkompetens och finansiell kompetens till EIB-gruppens anställda. De efterfrågade tjänsterna är indelade i fyra delar. Delarna i denna anbudsinfordran utgör huvudområden (tematiska familjer) inom de allmänna bank- och finansområdena. Inom dessa delar fastställs ett antal bank- oc...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Euroopan investointipankki Aankondiging van een gegunde opdracht

Pankki- ja rahoitusalaan liittyviä taitoja koskevat koulutuspalvelut

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on useiden puitesopimusten allekirjoittaminen pankki- ja rahoitusalaan liittyvien koulutuspalvelujen toimittamisesta EIP-ryhmän henkilöstön jäsenille. Vaaditut palvelut on jaettu neljään erään. Tämän tarjouspyynnön erät edustavat yleisiin pankki- ja rahoitusaiheisiin liittyviä pääasiallisia aloja (aihepiirit). Näiden erien yhteydessä määritetään useita pankki- ja r...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Banco Europeu de Investimento Aankondiging van een gegunde opdracht

Serviços de formação de competências financeiras e bancárias

O objetivo do presente concurso consiste em celebrar contratos-quadro múltiplos para a prestação de serviços de formação bancária e financeira a favor dos membros do pessoal do Grupo BEI. Os serviços solicitados estão divididos em quatro lotes. Os lotes do presente concurso representam as principais áreas (famílias temáticas) dos tópicos financeiros e bancários gerais. Nestes lotes, são identifica...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Европейска инвестиционна банка Aankondiging van een gegunde opdracht

Услуги по обучение по банкови и финансови умения

Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключат многостранни рамкови споразумения за предоставяне на услуги за банково и финансово обучение за членовете на персонала на групата на ЕИБ. Изискваните услуги са разделени на 4 обособени позиции. Обособените позиции на тази покана за участие в търг представляват основни области (тематични групи) на общите банкови и финансови теми. В рамките...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Aankondiging van een gegunde opdracht

Υπηρεσίες κατάρτισης για την ανάπτυξη τραπεζικών και χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η υπογραφή πολλαπλών συμφωνιών-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών τραπεζικής και χρηματοοικονομικής κατάρτισης στα μέλη του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ. Οι ζητούμενες υπηρεσίες διαιρούνται σε τέσσερα παρτίδες. Οι παρτίδες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών αντιπροσωπεύουν τους κύριους τομείς (θεματικές ενότητες) των γενικών τραπεζικών κα...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Il-Bank Ewropew tal-Investiment Aankondiging van een gegunde opdracht

Servizzi ta’ Taħriġ fil-Ħiliet Bankarji u Finanzjarji

L-għan ta’ din is-Sejħa għall-Offerti hu li jiġu ffirmati oqfsa ta’ ftehim multipli għall-provvista ta’ servizzi ta’ taħriġ fil-ħiliet bankarji u finanzjarji lill-membri tal-persunal tal-Grupp tal-BEI. Is-servizzi mitluba huma maqsuma f’erba’ lottijiet. Il-lottijiet ta’ din is-sejħa għall-offerti jirrappreżentaw oqsma ewlenin (familji tematiċi) tas-suġġetti bankarji u finanzjarji ġenerali. F’dawn...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Europos investicijų bankas Aankondiging van een gegunde opdracht

Bankininkystės ir finansinių įgūdžių mokymo paslaugos

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – pasirašyti preliminariąsias sutartis su keliais tiekėjais dėl bankininkystės ir finansinių mokymų paslaugų teikimo EIB grupės darbuotojams. Pageidaujamos paslaugos yra suskirstytos į keturias dalis. Šio kvietimo pateikti pasiūlymus dalys yra bendrosios bankininkystės ir finansinių temų pagrindinės sritys (teminės šeimos). Šiose dalyse nustatytos kelios ba...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
European Investment Bank Aankondiging van een gegunde opdracht

Banking and Financial Skills Training Services

The objective of this call for tenders is to sign multiple framework agreements for the provision of banking and financial training services to EIB Group staff members. The requested services are divided into four lots. The lots of this call for tenders represent main areas (thematic families) of the general banking and financial topics. Within these lots, a number of banking and finance fields ar...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Europska investicijska banka Aankondiging van een gegunde opdracht

Usluge osposobljavanja u području bankarskih i financijskih vještina

Cilj je ovog poziva na nadmetanje potpisivanje višestrukih okvirnih sporazuma za pružanje usluga bankarskog i financijskog osposobljavanja članovima osoblja Grupe EIB-a. Tražene su usluge podijeljene u četiri grupe. Grupe ovog poziva na nadmetanje predstavljaju glavna područja (tematske obitelji) općih bankarskih i financijskih tema. U sklopu ovih grupa utvrđuju se brojna bankarska i financijska p...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Eiropas Investīciju banka Aankondiging van een gegunde opdracht

Banku un finanšu prasmju apmācības pakalpojumi

Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir noslēgt vairākkārtējus pamatnolīgumus par banku un finanšu apmācības pakalpojumu sniegšanu EIB grupas darbiniekiem. Pieprasītie pakalpojumi ir sadalīti četrās daļās. Šā uzaicinājuma uz konkursu daļas atbilst vispārējo banku un finanšu tēmu galvenajām jomām (tēmu grupām). Šajās daļās ir apzinātas vairākas banku un finanšu jomas, par kurām ir jāorganizē apmācība...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Banca europea per gli investimenti Aankondiging van een gegunde opdracht

Servizi di formazione per l'acquisizione di competenze nel settore finanziario e bancario

L'obiettivo del presente bando di gara è di firmare accordi quadro multipli per la prestazione di servizi di formazione bancaria e finanziaria a favore dei membri del personale del gruppo BEI. I servizi richiesti sono suddivisi in quattro lotti. I lotti del presente bando di gara rappresentano le principali aree (gruppi tematici) degli argomenti bancari e finanziari generali. Nell'ambito di questi...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Banque européenne d'investissement Aankondiging van een gegunde opdracht

Services de formation dans le domaine des compétences bancaires et financières

L’objectif du présent appel d’offres est de signer des accords-cadres multiples relatifs à la prestation de services de formation bancaire et financière en faveur des membres du personnel du groupe BEI. Les services requis sont divisés en quatre lots. Les lots du présent appel d’offres représentent les principaux domaines (familles thématiques) des questions bancaires et financières générales. Dan...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Európai Beruházási Bank Aankondiging van een gegunde opdracht

Banki és pénzügyi készségekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások

A pályázati felhívás célkitűzése az EBB csoport alkalmazottai számára nyújtandó, banki és pénzügyi készségekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások biztosítására irányuló, több féllel kötött keretmegállapodások aláírása. Az igényelt szolgáltatások négy tételre oszlanak. A pályázati felhívás tételei az általános banki és pénzügyi témakörök fő területeit (témacsaládok) képezik. E tételeken belül több...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Banco Europeo de Inversiones Aankondiging van een gegunde opdracht

Servicios de formación de capacidades financieras y bancarias

El objetivo de esta convocatoria de licitación es firmar acuerdos marco múltiples para la prestación de servicios de formación financiera y bancaria para los miembros del personal del Grupo BEI. Los servicios solicitados se dividen en cuatro lotes. Los lotes de esta convocatoria de licitación corresponden a ámbitos primordiales (áreas temáticas) de temas financieros y bancarios generales. Dentro d...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Euroopa Investeerimispank Aankondiging van een gegunde opdracht

Pangandus- ja rahandusalaste oskuste koolitusteenused

Kõnealuse pakkumiskutse eesmärk on EIP grupi koosseisulistele töötajatele pangandus- ja rahandusalaste koolitusteenuste osutamiseks mitmekordsete raamlepingute sõlmimine. Nõutavad teenused on jagatud nelja ossa. Kõnealuse pakkumiskutse osad esindavad üldiste pangandus- ja rahandusteemade peamisi valdkondi (teemasarju). Nimetatud osade piires on määratletud mitmed pangandus- ja rahandusvaldkonnad,...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Evropská investiční banka Aankondiging van een gegunde opdracht

Služby školení v oblasti bankovních a finančních dovedností

Cílem této výzvy k podávání nabídek je podepsat vícestranné rámcové smlouvy o poskytování služeb školení v oblasti bankovních a finančních dovedností pro zaměstnance skupiny EIB. Požadované služby jsou rozděleny do čtyř položek. Položky této výzvy k podávání nabídek představují hlavní oblasti (tematické rodiny) obecných bankovních a finančních témat. V rámci těchto položek je určena řada bankovníc...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Európska investičná banka Aankondiging van een gegunde opdracht

Služby odbornej prípravy v oblasti bankových a finančných zručností

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je podpísať viacnásobné rámcové dohody na poskytovanie služieb odbornej prípravy v oblasti bankovníctva a financií zamestnancom skupiny EIB. Požadované služby sú rozdelené do 4 častí. Časti tejto výzvy na predkladanie ponúk predstavujú hlavné oblasti (tematické okruhy) všeobecných bankových a finančných tém. V rámci týchto častí sa určí niekoľko bankových a...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Evropska investicijska banka Aankondiging van een gegunde opdracht

Storitve usposabljanja na področju bančnih in finančnih spretnosti in znanj

Cilj tega javnega razpisa je skleniti večkratne okvirne sporazume za zagotavljanje storitev usposabljanja na področju bančništva in financ za člane osebja skupine EIB. Zahtevane storitve so razdeljene na štiri sklope. Sklopi tega javnega razpisa predstavljajo glavna področja tematik (tematske družine) splošnega bančništva in financ. V okviru teh sklopov so opredeljena številna področja bančništva...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
An Banc Eorpach Infheistíochta Aankondiging van een gegunde opdracht

Seirbhísí Oiliúna Baincéireachta agus Scileanna Airgeadais

Is é cuspóir an Ghlao seo ar Thairiscintí il-chomhaontuithe creatlaí a dhéanamh chun seirbhísí oiliúna baincéireachta agus airgeadais a sholáthar do bhaill foirne Ghrúpa BEI. Roinntear na seirbhísí iarrtha ina gceithre bheart. Léirítear leis na bearta den ghlao seo ar thairiscintí príomhréimsí (réimsí téamacha) de na hábhair ghinearálta baincéireachta agus airgeadais. Laistigh de na bearta seo, sa...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Europejski Bank Inwestycyjny Aankondiging van een gegunde opdracht

Usługi w zakresie szkoleń zwiększających umiejętności w dziedzinie bankowości i finansów

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest podpisanie wielokrotnych umów ramowych o usługi szkoleń w dziedzinie bankowości i finansów dla pracowników Grupy EBI. Wymagane usługi podzielono na cztery części. Części niniejszego zaproszenia do składania ofert obejmują główne obszary (rodziny tematyczne) ogólnych zagadnień bankowych i finansowych. W ramach tych części wskazano szereg dziedzi...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
Banca Europeană de Investiții Aankondiging van een gegunde opdracht

Servicii de formare în domeniul competențelor bancare și financiare

Obiectivul acestei licitații este de a încheia acorduri-cadru multiple pentru furnizarea de servicii de formare în domeniul bancar și financiar pentru membrii personalului grupului BEI. Serviciile solicitate sunt împărțite în patru loturi. Loturile acestei licitații reprezintă principalele domenii (familii tematice) ale subiectelor bancare și financiare generale. În cadrul acestor loturi, sunt ide...
Publicatie24-06-2022
Opdrachtcode (CPV) Bankdiensten (66110000)
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU00)
truck tower-crane sharing