Aankondiging van een opdracht

OPDRACHT TOT VERZEKERINGSDIENSTEN IN DIVERSE VERZEKERINGSTAKKEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
A. Vandenpeereboomstraat, 14
Plaats
Brussel
Postcode
1080
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Amadou Diego Diallo
Telefoon
+32 24125362
E-mail
amadou.diego.diallo@publilink.be
Fax
+32 24125494

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.cpas-molenbeek.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/143/XT/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OPDRACHT TOT VERZEKERINGSDIENSTEN IN DIVERSE VERZEKERINGSTAKKEN

Referentienummer:   2018/003

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

I.1 Beschrijving van de opdracht
Voorwerp van de opdracht: opdracht tot verzekeringsdiensten in diverse verzekeringstakken.
Plaats van dienstverlening: OCMW Sint-Jans-Molenbeek, A. Vandenpeereboomstraat, 14 te 1080 Brussel
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 “Persoonlijke Verzekeringen”
Toelichting: Dit perceel omvat:
- Verzekering “Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid”;
- Verzekering “Arbeidsongevallen van het Personeel en de Voorzitter
Perceel 2 “Verzekeringen van dingen”
Toelichting: Dit perceel omvat:
- Verzekering “Brand” eventueel bij inbegrepen, de inhoud”;
- Verplichte verzekering van de “Objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheid” in geval van brand of ontploffing in voor het publiek toegankelijke gebouwen;
- All-riskverzekering: “Computers en elektronisch materieel”;
- All-riskverzekering: “Bewaring en geldtransport”;
Perceel 3 “Au...(zie opdrachtdocumenten)

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Persoonlijke Verzekeringen]

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   OCMW Sint-Jans-Molenbeek, A. Vandenpeereboomstraat, 14 te 1080 Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze perceel omvat:
- Verzekering “Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid”;
- Verzekering “Arbeidsongevallen van het Personeel en de Voorzitter

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Termijn van aangifte en betalingsmodaliteiten bij en schadegeval  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Verschillende diensten die ter beschikking  / Weging:   20

Kostencriterium - Naam:   Totaal verschillende premies  / Weging:   40

Kostencriterium - Naam:   Kortingen  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-07-2018

Einde:   30-06-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Verzekeringen van dingen

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   OCMW Sint-Jans-Molenbeek, A. Vandenpeereboomstraat, 14 te 1080 Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze perceel omvat:
- Verzekering “Brand” eventueel bij inbegrepen, de inhoud”;
- Verplichte verzekering van de “Objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheid” in geval van brand of ontploffing in voor het publiek toegankelijke gebouwen;
- All-riskverzekering: “Computers en elektronisch materieel”;
- All-riskverzekering: “Bewaring en geldtransport”;

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Termijn van aangifte en betalingsmodaliteiten bij en schadegeval  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Verschillende diensten die ter beschikking  / Weging:   20

Kostencriterium - Naam:   Totaal verschillende premies  / Weging:   40

Kostencriterium - Naam:   Kortingen  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-07-2018

Einde:   30-06-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Autoverzekeringen]

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   OCMW Sint-Jans-Molenbeek, A. Vandenpeereboomstraat, 14 te 1080 Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze perceel omvat:
- Verzekering “Autopark”;
- Verzekering “Diensverplaatsingen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Termijn van aangifte en betalingsmodaliteiten bij en schadegeval  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Verschillende diensten die ter beschikking  / Weging:   20

Kostencriterium - Naam:   Totaal verschillende premies  / Weging:   40

Kostencriterium - Naam:   Kortingen  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-07-2018

Einde:   30-06-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif à chaque lot des branches d’assurances sur lesquelles porte le présent marché et ce, pour les 3 dernières années.

Eventuele minimumeisen:

Le chiffre d'affaires minimum exigé par lot et par année des trois dernières années (2015-2016-2017) est de:
- Lot 1 : 750.000 EUR HTVA
- Lot 2 : 100.000 EUR HTVA
- Lot 3: 150.000 EUR HTVA

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Relevante lijst van de belangrijkste soortgelijke en recente overeenkomsten (2015-2016-2017)
- Een verklaring waarin de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van het dienstverlenend bedrijf wordt vermeld en de omvang van het kader, tijdens de laatste drie jaar en dat voor elk van de verzekeringstakken beoogd in deze opdracht.
- Een geargumenteerd verslag van maximum 5 pagina’s, waarin de maatregelen worden beschreven die werden genomen om de optimale kwaliteit van de diensten te garanderen en in het bijzonder op het niveau van schadebeheer.
- Het bewijs uitgereikt door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurentiewezen, waaruit blijkt dat de inschrijver werd erkend voor het verlenen van de verzekeringsdiensten in België, voor alle verzekeringstakken die het voorwerp uitmaken van deze opdracht

Eventuele minimumeisen:

Au moins une référence par lot et par année pour les trois dernières années (2015-2016-2017) attestant des contrats exécutés dont les montants minimum est de:
- Lot1: 250.000 EUR HTVA
- Lot2: 100.000 EUR HTVA
- Lot3: 100.000 EUR HTVA

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   03-04-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   01-08-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   03-04-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   Dienst Overheidsopdrachten, A.Vandenpeereboomstraat, 14 te 1080 Brussel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   ja

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   De opdracht wordt aangegaan voor een duur van één jaar (12 maanden) met ingang van de begindatum van de overeenkomst, zoals die wordt vermeld in de kennisgevingsbrief aan de inschrijver ter aanvaarding van zijn offerte. Conform artikel 42, § 1er, 2°, wet van 17/06/2016 , behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om aan de aannemer van de eerste opdrach...(zie opdrachtdocumenten)

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Conseil d'État
Postadres
Rue de la Science, 33
Plaats
Bruxelles (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-02-2018