Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Levensverzekering Tak 21

De MIVB wenst op progressieve wijze haar verplichtingen met betrekking tot het prepensioen van haar werknemers over te dragen aan een verzekeraar “levensverzekeringen”; deze laatste zal dus gehouden zijn
• verzekeren van de dienst « uitbetaling van de rente » mbt pré-pensioen tot overlijden of ten laatste tot de leeftijd van 65 jaar (datum van het wettelijk pensioen);
• de fiscale en para-fiscale afhoudingen uit te voeren en de nodige attesten en verklaringen daaromtrent op te stellen ;
• uitvoeren van de ad hoc aanpassingen (op vraag van de MIVB) van de pré-pensioen rentes welke hij zal ten laste genomen hebben (deze aanpassingen geven recht op (een) bijkomende premie(s).
De maximale duurtijd van de uitbetaling van de rentes beloopt op heden 9 jaar (65-56 jaar welke de actuele minimale leeftijd van vertrek is );
Het is de bedoeling om jaarlijks aan de gekozen verzekeraar de lijst/het bestand met betrekking tot de populatie betrokken bij één of meerdere conventies of die in aanmerking komen (vertrekjaren )voor prepensioen met de daarbijhorende éénmalige premies over te maken die moet toelaten om de betaling van de individueel overeengekomen pré-pensioen rente te verzekeren.

Publicatiedatum
16-10-2013
Deadline
02-12-2013
Opdrachtcodes (CPV)
66511000 - Levensverzekeringen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
de Wolf Pascale Eliane

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een formele verklaring dat de kandidaat-onderneming in staat is in het Nederlands en in Frans te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, etc.).
2° Een verklaring op erewoord waarmee de kandidaat onderneming bevestigt dat zij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals voorzien in artikel 66 tot 71 van het KB van 16/07/2012, en waarin de kandidaat bevestigt op erewoord dat hij, op het ogenblik van de kandidatuurstelling, voldoet aan de voorwaarden die volgende attesten bewijzen:
(Opgelet: de hieronder vermelde documenten dienen in dit stadium niet meegestuurd te worden.)
- Een recent attest van de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waaruit blijkt dat de kandidaat zich niet in een toestand bevindt van faillissement, of in een gelijkaardige situatie.
- Een recent uittreksel van het strafregister.
- Een recent attest van de administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van belastingen.
- Een recent attest van de BTW-administratie waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is inzake belastingen.
- Een attest van de R.S.Z. dat bevestigt dat de onderneming in orde is wat betreft de betaling van haar bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, conform artikel 67 van het KB van 16/07/2012.
Voor buitenlandse kandidaat ondernemingen, betreft het gelijkwaardige attesten, afgeleverd door de bevoegde overheden conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Voor Belgische ondernemingen kan de MIVB, via elektronische weg, de hierboven vermelde documenten opvragen.
Buitenlandse ondernemingen moeten aangeven via welke elektronische weg de overeenkomende documenten gratis door de MIVB kunnen worden bekomen, of deze documenten op eenvoudige vraag aan de MIVB overmaken.
De MIVB kan op elk moment van de procedure tot gunning van de overheidsopdracht, de juistheid van de verklaring op erewoord onderzoeken, en zal in elk geval de verklaring onderzoeken van de inschrijver van de best gerangschikte offerte, alvorens de opdracht te gunnen.
3° In het geval dat verschillende ondernemingen zich kandidaat stellen onder de vorm van een tijdelijke vereniging, moeten zij hun engagement bewijzen door middel van een officieel document en moeten alle leden van de tijdelijke vereniging beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden.

Vakbekwaamheid

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Het volgende document moet verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
- Een attest waaruit blijkt dat de dienstverlener gemachtigd is op te treden in de verzekeringstak: levensverzekering tak 21.
Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt MIBV zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen. niet in overweging te nemen.
De Kandidaat moet zijn kandidatuur on papiervorm maar hij is toe uitgenodigd aan zijn dossier een elektronische vorm (USB stick – CD Rom ) te bezorgen.