Rectificatie

Uitgeven van elektronische dienstencheques en uitgeven en drukken van papieren dienstencheques.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Werk en Sociale Economie
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_16764
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Caroline Van Beveren
Telefoon
+32 25531078
E-mail
caroline.vanbeveren@wse.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.werk.be/online-diensten/dienstencheques

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325263

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitgeven van elektronische dienstencheques en uitgeven en drukken van papieren dienstencheques.

Referentienummer: Departement Werk en Sociale Economie-DWSE/2018/DC-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66600000 - Kasdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Uitgeven van elektronische dienstencheques en uitgeven en drukken van papieren dienstencheques in het Vlaamse Gewest.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-533216

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 217-496661

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Naar aanleiding van een infosessie op 4/12/2018 wordt bijkomende informatie beschikbaar gesteld.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!