Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst Verzekeringsadvies Oosterweelproject

Voor het opstellen van de bestekken van de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding moet BAM bepalen wie welke risico’s dient te dragen. Een aanzienlijk deel van die risico’s komt in aanmerking om verzekerd te worden en gezien de complexiteit en omvang van de werken, is een tijdige betrokkenheid van de verzekeraars van belang.
Ten tijde van de onderhandelingen van de Lange Wapper is er reeds een analyse gemaakt van de meest geschikte aanpak m.b.t. risicoverdeling en verzekeringen. Dat heeft onder andere geresulteerd in risicoallocatiematrices en bestekken voor af te sluiten verzekeringen. Dat traject is tijdens de aanbesteding van de verzekeringspolissen echter afgebroken toen bleek dat er te weinig politiek en maatschappelijk draagvlak was om de Lange Wapper te bouwen.
Intussen is zowel het ontwerp, de aanbestedingsstrategie als de volledige context van het project veranderd. De risico- en verzekeringsaanpak uit het verleden kan dus niet ongewijzigd toegepast worden op de Oosterweelverbinding. Hoewel bepaalde aspecten en uitgangspunten ongetwijfeld nog geldig zullen blijken, dient het hele onderwerp een grondige review en update te ondergaan.
BAM wenst daarom een raamovereenkomst aan te gaan met een Verzekeringsadviseur. Op hoofdlijnen bestaat de opdracht uit drie delen:
1. Advies en bijstand verlenen i.v.m. de risicoallocatie, de verzekeringsstrategie en verze-keringsaspecten van het Oosterweelproject. Dit zowel voor de opmaak van de bestek-ken en aanbesteding van de werken zelf als voor de protocollen en andere overeen-komsten die verband houden met het project.
2. Opmaken van de bestekken van de door BAM te onderschrijven verzekeringspolissen en begeleiden van de gunningsprocedures voor deze polissen.
3. Advies en bijstand verlenen tijdens de realisatie van de werken. Meer bepaald het con-troleren van de naleving door de opdrachtnemers van hun plichten inzake verzekerin-gen en het bijstaan van BAM bij schadegevallen.
De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar. Deel 3 is vervolgens jaarlijks verlengbaar op vraag van BAM tot het einde van de uitvoeringsfase van het Oosterweelproject.

Publicatiedatum
12-01-2016
Deadline
18-02-2016 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
66519310 - Verzekeringsadviesdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres
Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Maarten Engels

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat moet zowel als verzekerings- als herverzekeringstussenpersoon erkend zijn door het FSMA voor volgende takken: 01a,01b,03,04,06,07,08,09,10a,10b,12,13,14,15,16,17.
De kandidaten die zich zouden bevinden in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in artikel 61 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011 kunnen uitgesloten worden van deelneming aan deze opdracht.
Bij hun aanvraag tot deelneming dienen de kandidaten een uitdrukkelijke verklaring toe te voegen dat zij zich niet in een toestand bevinden die aanleiding zou kunnen geven tot uitsluiting van de deelname aan overheidsopdrachten en voldaan te hebben aan de voorschriften van artikel 62 en 63 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011. Indien de kandidaat zich wel in een uitslui-tingsgevalbare situatie bevindt, wordt daaromtrent volledige informatie verschaft.
Daarnaast dient de kandidaat expliciet te verklaren dat hij geen belangenconflict heeft en een onafhankelijke positie bekleedt t.o.v. de (her)verzekeringsmaatschappijen.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een consortium, geldt het voorgaande voor elk lid van het consortium. De uitsluiting van één van de leden van het consortium kan tot de uitsluiting van het gehele consortium aanleiding geven.
De kandidaten zijn verplicht te antwoorden op alle vragen of alle toelichting en documenten te verstrekken die de aanbestedende overheid zou vragen teneinde na te gaan of de kandidaat zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt. Het weigeren om de gevraagde antwoorden, toelichting en / of documenten te verstrekken, kan aanleiding geven tot het weren van de kandidatuurstelling van de desbetreffende kandidaat.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over een voldoende financiële en economische draagkracht. Of een kandidaat beschikt over een voldoende economische en financiële draag-kracht, zal worden beoordeeld op grond van
• de laatste drie jaarrekeningen;
• een verklaring betreffende de totale omzet voor gelijkaardige adviesdiensten over de laatste drie boekjaren.

Vakbekwaamheid

De kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over een voldoende bewezen kennis en erva-ring op de volgende gebieden, zowel nationaal als internationaal:
• risicoanalyse, risicobeheer en risicoallocatie voor vergelijkbare projecten waarbij tech-nieken zoals diepwanden, transport over water en afzinktunnels gebruikt zijn;
• de (her)verzekeringsmarkt voor dit soort projecten;
• structureren en strategiebepaling voor het verzekeren van vergelijkbare projecten;
• kennis van en ervaring met vergelijkbare opdrachten voor de overheid.
Om de bekwaamheid te kunnen beoordelen, moeten onder andere volgende documenten worden voorgelegd:
• lijsten van de voornaamste vergelijkbare opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van precieze inhoud, bedrag, datum en instanties/bedrijven waar-voor ze bestemd waren en eventueel bijkomend specifieke referenties voor de laatste vijf jaar;
• verklaring van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader tijdens de laatste drie jaar wat de gevraagde diensten betreft;
• de studie- en beroepskwalificaties van het terzake bekwaam personeel, met opgave van hun relevante ervaring, en in het bijzonder van de medewerkers die in aanmerking ko-men voor onderhavige dienstverlening;
• beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarbor-gen.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A