FSMA
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Een ziekenkostenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een hulpverlenings-verzekering.

Een ziekenkostenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een hulpverlenings-verzekering.

Publicatiedatum
20-01-2016
Deadline
26-02-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FSMA
Postadres
Congresstraat, 12-14, 1000 BRUSSEL, BE
Contactpunt(en)
De heer Egwin Schoolmeesters

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- een verklaring dat de inschrijver zich niet in de uitsluitingscriteria bevindt van artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011;
- het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister.

Economische en financiële draagkracht

De laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank. Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: Solvabiliteit (>20%), Liquiditeit (>1), Eigen vermogen (positief), Bedrijfskapitaal (positief), Vervallen schulden t.o.v. belasting en RSZ (onbestaande) en Overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves). De firma's die niet aan minstens 4 van deze ratio's voldoen zullen van ambtswege niet weerhouden worden.

Vakbekwaamheid

Voor perceel 1 en 3
1. De verzekeringsondernemingen moeten aantonen dat zij overeenkomstig de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen Belgische risico’s mogen verzekeren, behorend tot de tak 1 Ongevallen, tak 1a Ongevallen, behalve arbeidsongevallen en/of tak 2 Ziekte.
2. De verzekeringsondernemingen moeten aantonen dat zij minstens vijf jaar ervaring hebben in het beheren van ziekteverzekeringsovereenkomsten zoals omschreven in Afdeling II, punt “Inlichtingen over percelen”.
3. De verzekeringstussenpersonen moeten aantonen dat zij overeenkomstig “deel 6 Verzekerings-bemiddeling en de distributie van verzekeringen” van de wet van 4 april betreffende de verzekeringen mogen bemiddelen voor Belgische risico’s, behorend tot de tak 1 Ongevallen, tak 1a Ongevallen, behalve arbeidsongevallen en/of tak 2 Ziekte.
4.De verzekeringstussenpersonen moeten aantonen dat zij minstens vijf jaar ervaring hebben in het aanbieden van ziekteverzekeringsovereenkomsten, zoals omschreven in Afdeling II, punt “Inlichtingen over percelen”.
Voor perceel 2
1. De verzekeringsondernemingen moeten aantonen dat zij overeenkomstig de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen Belgische risico’s mogen verzekeren, behorend tot de tak 18 Hulpverlening.
2. De verzekeringsondernemingen moeten aantonen dat zij minstens vijf jaar ervaring hebben in het beheren van hulpverleningsverzekeringen, zoals omschreven in Afdeling II, punt “Inlichtingen over percelen”.
3. De verzekeringstussenpersonen moeten aantonen dat zij overeenkomstig “deel 6 Verzekerings-bemiddeling en de distributie van verzekeringen” van de wet van 4 april betreffende de verzekeringen mogen bemiddelen voor Belgische risico’s, behorend tot de tak 18 Hulpverlening.
4. De verzekeringstussenpersonen moeten aantonen dat zij minstens vijf jaar ervaring hebben in het aanbieden van hulpverleningsverzekeringen, zoals omschreven in Afdeling II, punt “Inlichtingen over percelen”.