Rectificatie

Kredietaanvraag - leningsovereenkomst - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Tongeren
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Maastrichterstraat 10
Plaats
Tongeren
Postcode
3700
NUTS-code
BE223 - Arr. Tongeren
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Rudi Diels
Telefoon
+32 12800135
E-mail
rudi.diels@stadtongeren.be
Fax
+32 12390107

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.tongeren.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Kredietaanvraag - leningsovereenkomst - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2018-097

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66113000 - Kredietverlening

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-531859

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Omwille van mogelijke onduidelijkheid aangaande de in de opdrachtvoorwaarden bepaalde referentierentevoet, werd de desbetreffende voorwaarde gewijzigd. Via de link https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1406/0H/2018 is een aangepaste versie van het document 'Kredietaanvraag 2018-097' terug te vinden (de wijzigingen zijn geel gemarkeerd in punten B.6 en C.4).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!