Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Groepsverzekering voor de contractuele personeelsleden van het Havenbedrijf Gent

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
05-06-2018
Publicatiedatum
07-06-2018
Deadline
09-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
66520000 - Pensioendiensten
66522000 - Pensioenen (groepsregelingen)
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Postadres
John Kennedylaan 32 – Haven 3000A
Plaats
Gent
Postcode
9042
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Mark Van den Bosch
E-mail
mark.vandenbosch@northseaport.com

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Bewijs dat de gegadigde conform de wetgeving van de lidstaat waarin diens maatschappelijke zetel gevestigd is, door de bevoegde overheid erkend is als verzekeraar en erkend is voor de verzekeringstak waarvoor de offerte wordt ingediend. Kandidaturen voor verzekeringsmakelaars worden niet aanvaard.
Indien de maatschappelijke zetel van de kandidaat niet in België gevestigd is, dient hij het bewijs te leveren dat hij beschikt over een bijkantoor of vertegenwoordiging in België waar men in staat is de contacten met het Havenbedrijf Gent zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands te verzorgen.
Wanneer een combinatie of consortium wordt gevormd, dient elke kandidaat zich bekend te maken in de inschrijving en de offerte te ondertekenen en dient in de aanvraag tot deelneming vermeld te worden welke verzekeringsmaatschappij uit het consortium of de combinatie zal optreden als leidende maatschappij die zal instaan voor de ontvangst van de totale premie en die de contacten met de opdrachtgever zal verzorgen.
Het Havenbedrijf Gent kan op eender welke wijze aan de betrokken inschrijver vragen om, binnen de termijn die het Havenbedrijf Gent aanduidt, de inlichtingen of documenten te verstrekken die toelaten zijn werkelijke toestand na te gaan.
* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Naast de bovengenoemde documenten en bewijzen worden ook volgende documenten bij de aanvraag tot deelneming gevoegd:
- ondertekende begeleidende brief
- documenten die de identiteit van de ondertekenaars aanduiden en hun mandaat bewijzen.

Eventuele minimumeisen:

niet van toepassing

Technische en beroepsbekwaamheid

* De kandidaat dient, indien deze beroep doet op derde partijen voor de uitvoering van de dienst, dit expliciet te vermelden. In dergelijk geval specificeert hij volledig de identiteit van de derde partij(en) alsook de omvang en de inhoud van haar (hun) tussenkomst.
Bij een onderaanneming blijft de opdrachtnemer volledig aansprakelijk. Er bestaat geen enkele juridische band tussen de aanbestedende overheid en de derde partij.
* Om de technische bekwaamheid van de inschrijver te kunnen nagaan, moet deze minstens drie vergelijkbare diensten, uitgevoerd in de laatste vijf jaar, oplijsten met vermelding van het totaalbedrag. Deze lijst bevat tevens de naam van de instanties die opdrachtgever waren en de naam en de contactgegevens van de daaraan gekoppelde contactpersoon. Het Havenbedrijf Gent behoudt zich het recht voor om de vermelde instanties zelf te contacteren en de projecten te evalueren en te beoordelen in het selectieverslag.

Eventuele minimumeisen:

niet van toepassing