Rectificatie

Afsluiten van volgende verzekeringscontracten voor gemeente, OCMW en OPcura Opwijk: Verzekeringen Personen, Materiële schade, Aansprakelijkheid en Auto - voor een periode van 4 jaar

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Opwijk
Nationaal identificatienummer
GEM
Postadres
Ringlaan 20
Plaats
Opwijk
Postcode
1745
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Heidi Weyne
Telefoon
+32 52365155
E-mail
heidi.weyne@opwijk.be
Fax
+32 52365102

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.opwijk.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afsluiten van volgende verzekeringscontracten voor gemeente, OCMW en OPcura Opwijk: Verzekeringen Personen, Materiële schade, Aansprakelijkheid en Auto - voor een periode van 4 jaar

Referentienummer: Contr_2019_001

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-516926

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Onderaan
In plaats van:
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
Te lezen:
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend op het volgend adres: Aon Risk Solutions T.a.v. Mevrouw Nicole Van Meyvis Roderveldlaan 3 2600 Berchem

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Midden
In plaats van:
De kandidaten en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.
Te lezen:
De kandidaten en offertes kunnen alleen aangetekend per post of door een drager ingediend worden op volgend adres: Aon Risk Solutions T.a.v. Mevrouw Nicole Van Meyvis Roderveldlaan 3 2600 Berchem

Overige nadere inlichtingen

-