Rectificatie

OPDRACHT voor DIENSTEN, met PERCELEN. Vernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de DBDMH (1 jaar + desgevallend 3 x 1 jaar)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp
Nationaal identificatienummer
0241.570.679_22679
Postadres
Helihavenlaan, 15
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Aankoopdienst van DBDMH
Telefoon
+32 477486648
E-mail
benoit.yu@firebru.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://be.brussels/siamu/a-propos-du-siamu

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317987

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OPDRACHT voor DIENSTEN, met PERCELEN. Vernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de DBDMH (1 jaar + desgevallend 3 x 1 jaar)

Referentienummer: SIAMU-DAS2018.090-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft als voorwerp de hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de DBDMH.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-524542

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-378613

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
Bijvoeging van de opdrachtdocumenten

Overige nadere inlichtingen

Bijvoeging van de opdrachtdocumenten