Rectificatie

OPDRACHT voor DIENSTEN, met PERCELEN. Vernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de DBDMH (1 jaar + desgevallend 3 x 1 jaar)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp
Nationaal identificatienummer
0241.570.679_22679
Postadres
Helihavenlaan, 15
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Aankoopdienst van DBDMH
Telefoon
+32 477486648
E-mail
benoit.yu@firebru.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://be.brussels/siamu/a-propos-du-siamu

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317987

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OPDRACHT voor DIENSTEN, met PERCELEN. Vernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de DBDMH (1 jaar + desgevallend 3 x 1 jaar)

Referentienummer: SIAMU-DAS2018.090-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft als voorwerp de hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de DBDMH.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-524542

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-378613

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen

Overige nadere inlichtingen

Bijvoeging van de opdrachtdocumenten

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1045 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!