Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Beheer van niet-genoteerde financiële activa 'multi assets'

De opdracht betreft de levering van diensten voor het beheer van niet-genoteerde financiële activa 'multi assets' voor rekening van de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Hydralis, voor een potentiële duur van acht jaar.
Voor meer uitleg wordt verwezen naar de opdrachtdocumenten.
Het OFP Hydralis is belast met het beheer van de wettelijke pensioenen van de statutaire beambten van de cvba VIVAQUA.
De kandidaten mogen geen offerte bij hun aanvraag tot deelneming voegen. Enkel de geselecteerde kandidaten worden later verzocht een offerte in te dienen op basis van de opdrachtdocumenten.


Datum van verzending van deze aankondiging
26-07-2018
Publicatiedatum
28-07-2018
Deadline
27-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
66140000 - Portefeuillebeheer
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HYDRALIS OFP
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
sd@vivaqua.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!