Aankondiging van een opdracht

De aanduiding van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening voor het beheer van het aanvullend pensioen ten voordele van de contractuele personeelsleden aangenomen als schoonmaker

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Brussel - Aankoopcentrale
Nationaal identificatienummer
0207.373.429_203
Postadres
Negende Linielaan 39
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
centraal secretariaat, bureau D12
Telefoon
+32 22794200
E-mail
CDA.ServicesDiensten@brucity.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.brussels.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308479

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

De aanduiding van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening voor het beheer van het aanvullend pensioen ten voordele van de contractuele personeelsleden aangenomen als schoonmaker

Referentienummer:   Centrale d'achats-CDA/009750/DDR-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66141000 - Beheer van pensioenfonds

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de aanduiding van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening voor het financieel, actuarieel en administratief beheer van het geldende stelsel van aanvullend pensioen ten voordele van de huidige en toekomstige contractuele personeelsleden van de Stad Brussel aangenomen als schoonmaker.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   1.600.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de aanduiding van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening voor het financieel, actuarieel en administratief beheer van het geldende stelsel van aanvullend pensioen ten voordele van de huidige en toekomstige contractuele personeelsleden van de Stad Brussel aangenomen als schoonmaker

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   De kwaliteit van de beheersstructuur  / Weging:   25

Kwaliteitscriterium - Naam:   De kwaliteit van de aangeboden dienstverlening  / Weging:   25

Kwaliteitscriterium - Naam:   De investeringspolitiek en de becijferde resultaten  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   De flexibiliteit in het beheer van het voorgestelde pensioenplan  / Weging:   10

Kostencriterium - Naam:   De beheerskosten  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   1.600.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   111

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Opmerking met betrekking tot punt II.2.7): de opdracht is van onbepaalde duur.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver die zijn maatschappelijke zetel in België heeft, is in staat een kopie voor te leggen van zijn door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) afgeleverde administratieve erkenning voor het verrichten van de diensten die het voorwerp uitmaken van de opdracht volgens de modaliteiten van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.
De inschrijver die zijn maatschappelijke zetel in een ander land heeft, is in staat een kopie voor te leggen van zijn administratieve erkenning, afgeleverd door de bevoegde instantie van het land waarin hij gevestigd is, voor het verrichten van de diensten die het voorwerp uitmaken van de opdracht, volgens de modaliteiten van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en rekening houdend met het feit dat het voor hem een grensoverschrijdende activiteit betreft.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver is in staat een verklaring van uitvoering van een dienst voor te leggen waarvan de aard overeenstemt met het voorwerp van de opdracht en die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met vermelding van zijn bedrag (de waarde van de activa onder beheer), de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor hij bestemd was. De jaarwaarde van de activa onder beheer van die dienst bedraagt minstens € 400.000, en dit voor minstens een van de afgelopen drie jaar. Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie, voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten. Hij vermeldt in zijn offerte voor welk deel van de opdracht hij een beroep doet op de draagkracht van die andere entiteiten en welke andere entiteiten hij voorstelt.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   29-06-2018

Plaatselijke tijd:   09:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   29-06-2018

Plaatselijke tijd:   09:00

Plaats:   Lokaal C08b op de tussenverdieping, Negende Linielaan 39 te 1000 Brussel.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Openbare zitting

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):
- Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11
- Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvstconsetat.be
- Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11
- Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State / Rechtbank van de eerste aanleg van Brussel
Postadres
Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Plaats
Brussel
Postcode
1040 / 1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-05-2018