Rectificatie

afsluiten van verzekeringspolissen Leven en Niet-Leven, arbeidsongevallen, materiële schade en aansprakelijkheid

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Volkswoningen CVBA
Nationaal identificatienummer
0400.189.732_537730
Postadres
Pijnderslaan 2
Plaats
Dendermonde
Postcode
9200
NUTS-code
BE232 - Arr. Dendermonde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Heidi Vermeulen
Telefoon
+32 52221443
E-mail
heidi.vermeulen@devolkswoningen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.devolkswoningen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321986

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

afsluiten van verzekeringspolissen Leven en Niet-Leven, arbeidsongevallen, materiële schade en aansprakelijkheid

Referentienummer: DenVol-2019/HV/VERZ-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

afsluiten van verzekeringspolissen Leven en Niet-Leven, arbeidsongevallen, materiële schade en aansprakelijkheid

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-528886

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

UEA

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!