Rectificatie

afsluiten van verzekeringspolissen Leven en Niet-Leven, arbeidsongevallen, materiële schade en aansprakelijkheid

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Volkswoningen CVBA
Nationaal identificatienummer
0400.189.732_537730
Postadres
Pijnderslaan 2
Plaats
Dendermonde
Postcode
9200
NUTS-code
BE232 - Arr. Dendermonde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Heidi Vermeulen
Telefoon
+32 52221443
E-mail
heidi.vermeulen@devolkswoningen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.devolkswoningen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321986

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

afsluiten van verzekeringspolissen Leven en Niet-Leven, arbeidsongevallen, materiële schade en aansprakelijkheid

Referentienummer: DenVol-2019/HV/VERZ-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

afsluiten van verzekeringspolissen Leven en Niet-Leven, arbeidsongevallen, materiële schade en aansprakelijkheid

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-528886

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

UEA