Gemeentebestuur Overpelt
Aankondiging van een opdracht

Het aangaan van een lening ten laste van derden ter financiering van de aankoop en renovatie van een gebouw

De te leveren diensten betreffen het verstrekken van leningen ter financiering van de aankoop en renovatie van een onroerend goed ten laste van derden en gewaarborgd door het Gemeentebestuur van Overpelt.
Het betreft de verkoop van een pand met 24 serviceflats aan het Woonzorgcentrum "vzw Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg" met het ondernemingsnummer BE 0445.847.137.
De opgave van de te verstrekken lening is te vinden in het overzicht van de leningen, dat als bijlage bij het lastenboek is gevoegd. Het betreft een lening met een looptijd van 20 jaar tegen een vaste rentevoet, ten bedrage van € 2.400.000,00.
De kapitaalaflossingen gebeuren maandelijks, progressieve tranches.
Elke kapitaaltranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in vaste annuïteit.
De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het jaar volgend op het jaar waarin de lening werd opgenomen. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één maand.
De intresten van de lening worden maandelijks aangerekend met valuta de laatste dag van de maand. De berekeningsbasis van de te betalen intrest is 360/360 dagen. De betaling van de intresten gebeurt telkens na vervallen termijn.
Op de eerste vervaldag na de opname van de lening worden alleen intresten betaald. De berekening van deze intresten gebeurt eveneens op basis 360/360.

Publicatiedatum
08-01-2016
Deadline
23-02-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur Overpelt
Postadres
Oude Markt 2, 3900 Overpelt, BE
Contactpunt(en)
Hoeben Jeroen
Ter attentie van
Hoeben Jeroen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

€ 2.400.000

Waarde: 2400000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door een beschrijving te geven van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht, inclusief de dienstverlening, te waarborgen. Deze beschrijving moet gebeuren onder de vorm van een document, dat bij de offerte moet worden gevoegd. In dit document moet worden aangetoond dat de inschrijver in staat is om de gevraagde dienstverlening te leveren.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A