Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Rectificatie

‘Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de gebruikende partijen’

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Nationaal identificatienummer
0411.766.483_29410
Postadres
Lenniksebaan 788 A
Plaats
Brussel
Postcode
1070
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Procurement Services
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mloz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297558

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

‘Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de gebruikende partijen’

Referentienummer: MLOZ-CSC 2018_007-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

overheidsopdracht van diensten voor de hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de AO en de GP’s.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502178

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 019-039530

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
1
Afdelingsnummer
II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Looptijd in maanden Looptijd in dagen
In plaats van:
42
Te lezen:
54

Overige nadere inlichtingen

Corrigendum duur lot 1