Rectificatie

‘Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de gebruikende partijen’

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Nationaal identificatienummer
0411.766.483_29410
Postadres
Lenniksebaan 788 A
Plaats
Brussel
Postcode
1070
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Procurement Services
Telefoon
-
E-mail
Procurement.services@mloz.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mloz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297558

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

‘Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de gebruikende partijen’

Referentienummer: MLOZ-CSC 2018_007-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

overheidsopdracht van diensten voor de hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de AO en de GP’s.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502178

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 019-039530

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
1
Afdelingsnummer
II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Looptijd in maanden Looptijd in dagen
In plaats van:
42
Te lezen:
54

Overige nadere inlichtingen

Corrigendum duur lot 1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!