Rectificatie

Gezondheidszorgenverzekeringsdiensten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Nationaal identificatienummer
0223.967.357_150
Postadres
Belliardstraat 25-33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dienst Procurement
Telefoon
+32 22384687
E-mail
catherine.abanto@loterie-nationale.be
Fax
+32 22384887

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.loterie-nationale.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295964

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Gezondheidszorgenverzekeringsdiensten

Referentienummer: LN-FIN/PRO/2017.15-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De Nationale Loterij zoekt voor haar personeelsleden en eventueel voor hun gezinsleden en voor haar
gepensioneerden een of twee verzekeringsmaatschappijen om :
- perceel 1 : een collectieve verzekering af te sluiten ter dekking van hospitalisatiekosten, met inbegrip van dagkliniek, zware
ziekten en de pre- (30 dagen) en postoperatieve kosten (90 dagen)
- perceel 2 : een collectieve verzekering af te sluiten ter dekking van de kosten voor ambulante zorg (ziekte, ongeval,
zwangerschap) welke niet werden veroorzaakt tijdens hospitalisatie.
Zie bijlagen te downloaden via de website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295964.
De eventuele vragen en antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd worden op diezelfde website.
Gelieve dus deze aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500895

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 010-018453

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In de website van e-procurement zal u vragen & antwoorden (Q1 à Q2) vinden. Gelieve dus hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag tot deelneming.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1235 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!