Rectificatie

Gezondheidszorgenverzekeringsdiensten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Nationaal identificatienummer
0223.967.357_150
Postadres
Belliardstraat 25-33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dienst Procurement
Telefoon
+32 22384687
E-mail
catherine.abanto@loterie-nationale.be
Fax
+32 22384887

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.loterie-nationale.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295964

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Gezondheidszorgenverzekeringsdiensten

Referentienummer: LN-FIN/PRO/2017.15-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De Nationale Loterij zoekt voor haar personeelsleden en eventueel voor hun gezinsleden en voor haar
gepensioneerden een of twee verzekeringsmaatschappijen om :
- perceel 1 : een collectieve verzekering af te sluiten ter dekking van hospitalisatiekosten, met inbegrip van dagkliniek, zware
ziekten en de pre- (30 dagen) en postoperatieve kosten (90 dagen)
- perceel 2 : een collectieve verzekering af te sluiten ter dekking van de kosten voor ambulante zorg (ziekte, ongeval,
zwangerschap) welke niet werden veroorzaakt tijdens hospitalisatie.
Zie bijlagen te downloaden via de website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295964.
De eventuele vragen en antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd worden op diezelfde website.
Gelieve dus deze aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500895

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 010-018453

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In de website van e-procurement zal u vragen & antwoorden (Q1 à Q2) vinden. Gelieve dus hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag tot deelneming.