Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvragen tot deelname – Hernieuwing van de verzekeringscontracten voor het OCMW van Schaarbeek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Schaarbeek
Nationaal identificatienummer
0212.347.945_25502
Postadres
Reyerslaan ,70
Plaats
Schaarbeek
Postcode
1030
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Departement Aankopen, Logistiek & Techniek
Telefoon
+32 24355746
E-mail
dativa.mukansabimana@cpas-schaerbeek.be
Fax
+32 24355001

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.schaerbeek.be/vivre-schaerbeek/aides-sociales/cpas-schaerbeek

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
AON BELGIUM
Nationaal identificatienummer
426531863
Postadres
Telecomlaan 5-7
Plaats
DIEGEM
Postcode
1831
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Voilain MAUFROID
Telefoon
+32 27697405
E-mail
violaine.maufroid@aon.be
Fax
+32 27309888
Hoofdadres
http://www.aon.com/belgium/fr/default.jsp
Adres van het kopersprofiel
http://www.schaerbeek.be/vivre-schaerbeek/aides-sociales/cpas-schaerbeek

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316952

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316952

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvragen tot deelname – Hernieuwing van de verzekeringscontracten voor het OCMW van Schaarbeek

Referentienummer:   CPAS de Schaerbeek-201805-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht betreft verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Aansprakelijkheid en Verzekeringen Auto voor de verzekeringsnemer

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Personenverzekeringen

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66512100 - Ongevallenverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   Schaarbeek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 1 - Personenverzekeringen:
Arbeidsongevallendienst
Luik 1 : Arbeidsongevallenverzekering en aanvullende bovenwettelijke verzekering.
Luik 2 : Lichamelijke ongevallenverzekering.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De contracten worden gesloten voor een duur van een jaar met stilzwijgende verlenging voor opeenvolgende periodes van een jaar en voor een totale duur die niet meer dan 4 jaar bedraagt.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Verzekeringen Materiële Schade

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66515000 - Verzekeringen tegen schade of verlies

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   Schaarbeek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 2 – Verzekeringen Materiële Schade:
Aanvullende CPV-codes:
66515000-3: Verzekeringen tegen Schade of Verlies
66515100-4: Brandverzekeringen
Luik 1 – Verzekering Brand en aanverwante gevaren
Luik 2 – Verzekering Alle Risico’s Elektronica/Informatica.
Luik 3 – Verzekering Vervoer & Verblijf van waarden

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De contracten worden gesloten voor een duur van een jaar met stilzwijgende verlenging voor opeenvolgende periodes van een jaar en voor een totale duur die niet meer dan 4 jaar bedraagt.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66516000 - Aansprakelijkheidsverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   Schaarbeek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 3 – Verzekeringen Aansprakelijkheid:
- Aanvullende CPV-codes: 66516000-0: Aansprakelijkheidsverzekeringen
66516400-4: Algemene Aansprakelijkheidsverzekeringen
66512100-3: Ongevallenverzekeringen
Luik 1 – Verzekering Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid.
Luik 2 – Verzekering Objectieve aansprakelijkheid Brand & Ontploffing.
Luik 3 – Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Mandatarissen.
Luik 4 – Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van diverse evenementen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De contracten worden gesloten voor een duur van een jaar met stilzwijgende verlenging voor opeenvolgende periodes van een jaar en voor een totale duur die niet meer dan 4 jaar bedraagt.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 4

II.2.1) Benaming

Verzekeringen Auto

Perceel nr.:   4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66516100 - Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   Schaarbeek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 4 – Verzekeringen Auto:
- Aanvullende CPV-code:
66516100-01: Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen Luik 1 – Verzekering Motorvoertuigen (vloot).
Luik 2 -Verzekering Omnium Dienstverplaatsingen.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De contracten worden gesloten voor een duur van een jaar met stilzwijgende verlenging voor opeenvolgende periodes van een jaar en voor een totale duur die niet meer dan 4 jaar bedraagt.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Persoonlijke capaciteit van de inschrijver (mogelijkheid om de opdracht uit te voeren)
Alle bepalingen met betrekking tot de toegang zijn op dezelfde manier van toepassing op de entiteit(en) die de inschrijver gebruikt (de onderaannemer(s)) aangezien de hoedanigheid van deze entiteit(en) bepalend is voor de selectie van de inschrijver.
Lijst en korte beschrijving van de voorwaarden:
Verplichte uitsluitingsgronden:
Door alleen al deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure, verklaart de inschrijver op erewoord dat hij zich niet in een van de gevallen van uitsluiting bevindt als bedoeld in de artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en als bedoeld in de artikelen 61 tot en met 63 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
· Attest van blanco strafregister voor alle leden van een bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de gegadigde of inschrijver.
· In principe is elke inschrijver voor wie is vastgesteld dat hij als werkgever onderdanen van derde landen tewerkstelt die illegaal in het land verblijven in de zin van de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, uitgesloten van toegang tot de opdracht. De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten is geldig voor een periode van maximaal vijf jaar. Door alleen al deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure verklaart de inschrijver op erewoord dat hij als werkgever, geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt of zal tewerkstellen in de zin van het artikel 67 van de wet van 17 juni 2016 en van het artikel 61 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 die sancties en maatregelen voorzien tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
De kandidaat dient een volgens de regels ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in.
De kandidaat zal de corrigerende maatregelen in dit UEA vermelden.
De in te dienen documenten moeten aan dit UEA toegevoegd worden ter beoordeling door de Raad.
De kandidaat moet tevens:
· Een volledig UEA indienen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die optreedt als kandidaat en voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens capaciteit de kandidaat een beroep doet;
· Indien de kandidaat een combinatie van bedrijven is, aanduiden welke deelnemer zal optreden als vertegenwoordiger bij de overheid.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Geen

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Accreditatie (vroeger FSMA en/of attest uitgereikt door de Nationale Bank van België - NBB) voor de uitoefening van de bovengenoemde verzekeringsklassen en dit in overeenstemming met de wet van 09 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
2. Een beschrijving van het team dat verantwoordelijk is voor het opstellen van de offerte en vervolgens toezicht houdt op de uitvoering van de opdracht: hetzij door een beschrijving van de academische en professionele kwalificaties van dit team.
3. De kandidaat/inschrijver moet ervaring aantonen met betrekking tot het overnemen van de vermelde verzekeringsklassen met minimaal
5 dossiers in de Publieke Sector (lijst met referenties voor de laatste drie jaar) met vermelding van de gunningsdatum van de opdracht en het volume van de premies die deze contracten vertegenwoordigen.

Eventuele minimumeisen:

Voor punt 2 moet de inschrijver het volgende voorstellen:
- Een contactpersoon met een back up
- Twee administratieve beheerders
- Twee schadegevallenbeheerders
- Twee inschrijvers

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   Enkel verzekeringsmaatschappijen, kandidaturen/offertes van, door of met verzekeringsmakelaars en/of consultants zullen niet aanvaard worden.

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   24-09-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-08-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!