Rectificatie

Hospitalisatieverzekering voor het personeel van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
KOOPKOEPEL
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Torhout
Postcode
-
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Koen Viaene
Telefoon
+32 50745624
E-mail
koen@koopkoepel.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.koopkoepel.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.koopkoepel.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Hospitalisatieverzekering voor het personeel van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Referentienummer: 2018-246-HOV

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66512200 - Ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Koopkoepel treedt op als aankoopcentrale voor zorg- en welzijnsvoorzieningen en beoogt voor haar ingeschreven voorzieningen een raamovereenkomst voor hospitalisatieverzekering.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: ORDGEB

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-524398

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 165-376977

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoeging document: vraagstelling en antwoorden