Aankondiging van een opdracht

Hospitalisatieverzekering voor het personeel van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
KOOPKOEPEL
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Bosdreef 5
Plaats
Torhout
Postcode
-
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Koen Viaene
Telefoon
+32 50745624
E-mail
koen@koopkoepel.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.koopkoepel.be

Adres van het kopersprofiel:   http://www.koopkoepel.be

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   vzw

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Hospitalisatieverzekering voor het personeel van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Referentienummer:   2018-246-HOV

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66512200 - Ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Hospitalisatieverzekering voor het personeel van zorg' en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   500.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66512200 - Ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE251 - Arr. Brugge

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Hospitalisatieverzekering voor het personeel van zorg' en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Waarborgen  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienstverlening  / Weging:   10

Kostencriterium - Naam:   Prijs  / Weging:   60

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   500.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2019

Einde:   31-12-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Verlengbaar 2 keer

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   zie offerteformulier

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Fiscaal attest met betrekking tot de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de offerte of kandidatuur
Verklaring op eer
RSZ-attest

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Beroepsbekwaamheid
Technische bekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

De kandidaat verklaart over de nodige erkenningen te beschikken vanwege de FSMA om de betrokken verzekeringen te mogen aanbieden in België.
Enkel rechtstreekse aanvragen tot deelneming van verzekeraars die over de nodige erkenningen beschikken om in België de betrokken verzekeringen aan te bieden (de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en wet van 9 juli 1975 aangaande de controle der verzekeringsondernemingen), zullen worden weerhouden. Aanvragen tot deelneming van, via of met tussenpersonen, makelaars of consulenten worden niet weerhouden..
De kandidaat verklaart te beschikken over minimaal 3 referenties met betrekking op de afgelopen drie jaar, waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over een voldoende bewezen kennis en ervaring op de volgende gebieden:
* vertrouwdheid in het onderschrijven van de betrokken verzekeringscontracten;
* vertrouwdheid in het dagelijks beheren van deze verzekeringscontracten in samenspraak met een verzekeringsmakelaar;
* vertrouwdheid met het beheren van de schadegevallen in samenspraak met een verzekeringsmakelaar.
De aangehaalde referenties betreffen, elk individueel, het onderschrijven van verzekeringscontracten met een minimaal jaarlijks premievolume van - 100.000.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   27-09-2018

Plaatselijke tijd:   14:29

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   3

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   27-09-2018

Plaatselijke tijd:   14:30

Plaats:   Domein Groenhove, kantoren Koopkoepel, Bosdreef 5, 8820 Torhout

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 60 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Dit geldt enkel voor de voorzieningen gezondheidszorg, voor de welzijnsvoorzieningen geldt een betaaltermijn van 30 kalenderdagen.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Brugge
Postadres
Kazernevest 3
Plaats
Brugge
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 50473200
E-mail
rea.brugge.burgerlijkegriffie@just.fgov.be
Fax
+32 50473213
Internetadres
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Koen Viaene
Postadres
Bosdreef 5
Plaats
Torhout
Postcode
8820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 50745623
E-mail
koen@koopkoepel.be
Fax
-
Internetadres
http://www.koopkoepel.be

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-08-2018