Aankondiging van een opdracht

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP EEN COLLECTIEVE VERZEKERING HOSPITALISATIE EN MEDISCHE KOSTEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer
0241.347.282_22656
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mathieu Vrebosch
Telefoon
+32 27780826
E-mail
Mathieu.vrebosch@arp-gan.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=318873

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=318873

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ST+%28ARP%29-17%2F1409-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=21655

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP EEN COLLECTIEVE VERZEKERING HOSPITALISATIE EN MEDISCHE KOSTEN

Referentienummer:   ST (ARP)-17/1409-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van deze opdracht is de gunning van de collectieve verzekering hospitalisatie en medische kosten voor het personeel van het Agentschap.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het voorwerp van deze opdracht is de gunning van de collectieve verzekering hospitalisatie en medische kosten voor het personeel van het Agentschap.
Worden gedekt door de collectieve polis :
- alle personeelsleden van het Agentschap ;
- de persoon met wie het personeelslid van het Agentschap samenleeft als koppel (echtgenoot of samenwoner opgenomen in dezelfde gezinssamenstelling), op vraag van het personeelslid;
- de kinderen van het personeelslid van het Agentschap of van de persoon met wie het personeelslid van het Agentschap samenleeft als koppel (echtgenoot of samenwoner opgenomen in dezelfde gezinssamenstelling en op voorwaarde dat de kinderen jonger dan 26 jaar zijn of een statuut van gehandicapte volwassene hebben), op vraag van het personeelslid;
- de gepensioneerde personeelsleden van het Agentschap, op hun vraag;
- de persoon met wie het gepensioneerde personeelslid van het Agentschap samenleeft als koppel (echtgenoot of samenwoner opgenomen in dezelfde gezinssamenstelling), op vraag van het gepensioneerde personeelslid;
- de kinderen opgenomen in dezelfde gezinssamenstelling van het gepensioneerde personeelslid van het Agentschap of van de persoon met wie het gepensioneerde personeelslid van het Agentschap samenleeft als koppel (echtgenoot of samenwoner opgenomen in dezelfde gezinssamenstelling en op voorwaarde dat de kinderen jonger dan 26 jaar zijn of een statuut van gehandicapte volwassene hebben), op vraag van het gepensioneerde personeelslid;
- de weduwen en weduwnaars van het personeelslid van het Agentschap alsook hun kinderen, opgenomen in dezelfde gezinssamenstelling en op voorwaarde dat de kinderen jonger 26 jaar zijn of een statuut van gehandicapte volwassene hebben, als ze hun contract wensen voort te zetten;
- de leden van het administratief personeel van de dochtermaatschappijen van het Agentschap, op hun vraag;
- de kinderen jonger dan 26 jaar of met een statuut van gehandicapte volwassene van het administratief personeelslid van de dochtermaatschappijen van het Agentschap of van de persoon met wie het personeelslid van de dochtermaatschappijen van het Agentschap als koppel samenleeft (echtgenoot of samenwoner opgenomen in dezelfde gezinssamenstelling), op vraag van het personeelslid.
De opdracht heeft een looptijd van twee jaar vanaf 1 januari 2019. De opdracht kan twee keer worden verlengd voor een periode van één jaar, behoudens opzegging door één van de beide partijen via aangetekend schrijven neergelegd bij de post, ten minste 1 jaar vóór het einde van de geldigheidsduur van 2 jaar of 3 jaar. De dienst wordt continu verzekerd.
Deze opdracht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het Agentschap om een beroep te doen op een andere dienstverlener voor punctuele opdrachten, zonder exclusiviteit voor de opdrachtnemer van deze opdracht.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De opdracht kan twee keer worden verlengd voor een periode van één jaar, behoudens opzegging door één van de beide partijen via aangetekend schrijven neergelegd bij de post, ten minste 1 jaar vóór het einde van de geldigheidsduur van 2 jaar of 3 jaar. De dienst wordt continu verzekerd.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver bewijst zijn geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen door:
• zijn erkenning als verzekeringsonderneming van het Belgisch recht (artikel 17 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen)

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver bewijst dat hij beschikt over voldoende economische en financiële draagkracht door:
• Een jaarlijkse omzet in het activiteitengebied betroffen door de opdracht (collectieve verzekering hospitalisatie en medische kosten) van minimaal 500.000 € excl. btw voor de drie laatste beschikbare boekjaren in functie van de datum van oprichting van de onderneming of van begin van activiteiten van de ondernemer, voor zover deze informatie over deze omzetten beschikbaar is

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver bewijst dat hij beschikt over voldoende technische en beroepsbekwaamheid door :
Een lijst met de 5 belangrijkste diensten van hospitalisatieverzekering, waarvan ten minste drie referenties bedragen moeten betreffen van minstens 200.000 € incl. btw per jaar, uitgevoerd tijdens de drie laatste jaren (2015 tot 2017), met opgave van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   10-10-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   10-10-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Brussel
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-09-2018