Aankondiging van een opdracht

Gezondheidszorgenverzekeringsdiensten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Nationaal identificatienummer
0223.967.357_150
Postadres
Belliardstraat 25-33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dienst Procurement
Telefoon
+32 22384687
E-mail
catherine.abanto@loterie-nationale.be
Fax
+32 22384887

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.loterie-nationale.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295964

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295964

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Gezondheidszorgenverzekeringsdiensten

Referentienummer:   LN-FIN/PRO/2017.15-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De Nationale Loterij zoekt voor haar personeelsleden en eventueel voor hun gezinsleden en voor haar
gepensioneerden een of twee verzekeringsmaatschappijen om :
- perceel 1 : een collectieve verzekering af te sluiten ter dekking van hospitalisatiekosten, met inbegrip van dagkliniek, zware
ziekten en de pre- (30 dagen) en postoperatieve kosten (90 dagen)
- perceel 2 : een collectieve verzekering af te sluiten ter dekking van de kosten voor ambulante zorg (ziekte, ongeval,
zwangerschap) welke niet werden veroorzaakt tijdens hospitalisatie.
Zie bijlagen te downloaden via de website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295964.
De eventuele vragen en antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd worden op diezelfde website.
Gelieve dus deze aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Hospitalisatieverzekering

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66519300 - Aanvullende verzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Collectieve verzekering af te sluiten ter dekking van hospitalisatiekosten, met inbegrip van dagkliniek, zware ziekten en de pre-
(30 dagen) en postoperatieve kosten (90 dagen)

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De opdracht wordt afgesloten voor een initiële duur van 1 jaar met 3 stilzwijgende verlengingen.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Zie bestek (fase 2 van de procedure)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Zie bijlagen te downloaden via de website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295964. De eventuele vragen en antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd worden op diezelfde website. Gelieve dus deze aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren. Contactpersoon: catherine.abanto@nationale-loterij.be


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Verzekering ambulante zorg

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66519300 - Aanvullende verzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Collectieve verzekering af te sluiten ter dekking van de kosten voor ambulante zorg (ziekte, ongeval, zwangerschap) welke niet
werden veroorzaakt tijdens hospitalisatie

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De opdracht wordt afgesloten voor een initiële duur van 1 jaar met 3 stilzwijgende verlengingen.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   zie bestek (fase 2 van de procedure)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Zie bijlagen te dowloaden via de website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295964. De eventuele vragen/antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd op diezelfde website. Gelieve dus deze aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren. Contactpersoon: catherine.abanto@nationale-loterij.be


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- een verklaring dat voor de onderneming en in hoofde van de leden
van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming, alsook elke persoon die daarin
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis is uitgesproken
omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als
bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 45 lid 1 sub c van de Richtlijn 2014/24/
EG en goedgekeurd door de wet van 17/02/2002], terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische
activiteiten [als bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek], witwassen van geld of financiering van terrorisme [als bedoeld in
artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme] of kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel [als bedoeld in artikel 433quinquies
van het Strafwetboek]
- een verklaring dat de onderneming en de in het voormelde lid vermelde personen niet staan aangeduid in een administratieve
of rechtelijke beslissing voor een inbreuk op het vlak van het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde
landen [in de zin van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in
de zin van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeiders]
- een verklaring dat de onderneming niet verkeert in staat van faillissement, of vereffening, of zijn werkzaamheden heeft
gestaakt, of een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of verkeert in een andere soortgelijke toestand als gevolg van een
gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- een verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn (directe en indirecte) belastingen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
- een verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale (verzekering) bijdragen van het
land waar hij gevestigd is.
Het UEA-formulier dient door de inschrijver te worden bijgewerkt, ondertekend en toegevoegd aan zijn aanvraag tot
deelneming.
Door het ondertekenen van dit formulier geeft de kandidaat onder meer aan dat er geen crimineel verleden of faillissement
van toepassing is op de organisatie/onderneming en dat deze geen sociale en fiscale schulden heeft van meer dan 3.000 euro.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- de economische en financiële draagkracht van de kandidaten worden
afgetoetst aan een D&B bedrijfsratio-evaluatie. De Nationale Loterij staat zelf in voor het opvragen van de rapporten aan D&B.

Eventuele minimumeisen:

- een D&B risico-indicator van minstens 3 op een schaal van 1-4 of 5, waarbij 1 staat voor een laag en
4 voor het hoogste kredietrisico, een D&B faillissementsscore van minstens 60 op een schaal van 1-100, waarbij 1 staat voor een
slechtste en 100 voor het laagste risico op faling.
Ondernemingen die niet aan bovenvermelde vereisten voldoen komen niet voor gunning in aanmerking, tenzij een
eigen financiële analyse van de jaarrekeningen van de voorbije drie boekjaren dit negatieve beeld nuanceren.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- de kandidaat moet erkend zijn als verzekeraar voor de branche waarvoor
hij inschrijft. De kandidaat dient bij zijn kandidaatstelling een attest te voegen dat bewijst dat hij erkend is door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) om de verzekeringsbranches van onderhavige opdracht uit te oefenen. Ingeval
de inschrijver ingeschreven is in het register van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België dient
hij, naast dit bewijs, ook het bewijs te leveren dat hij gemachtigd is te praktiseren via een filiaal in België én daarenboven een
document waaruit blijkt dat hij over een dochteronderneming of over voldoende vertegenwoordiging in België beschikt.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   13-02-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Deze opdracht verloopt in twee fasen:
- Fase 1: kandidatuurfase (aanvraag tot deelneming)
- Fase 2: gunningsfase (offerte)
Eventuele vragen/antwoorden en rechtzettingen zullen op de website van e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295964 worden gepubliceerd.
Gelieve onderhavig aankondiging van aanbesteding dus regelmatig te raadplegen.
Contactpersoon: Catherine Abanto (catherine.abanto@nationale-loterij.be).

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   15 dagen: verzoek tot schorsing van de uitvoering van de gemotiveerde gunningsbeslissing en 60 dagen: beroep tot nietigverklaring

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-01-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!