Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de financiële- en juridische begeleiding ter ondersteuning van stadsontwikkelingsprojecten

Dit is een raamcontract voor financiële- en juridische begeleiding ter ondersteuning van stadsontwikkelingsprojecten. Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de dienstverlener geen exclusiviteitsrecht. De opdrachtgever kan gedurende de geldigheidsduur van het contract prestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in dit bestek, laten uitvoeren door andere dienstverleners. De dienstverlener kan in deze geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Publicatiedatum
16-12-2015
Deadline
29-01-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
66171000 - Diensten voor financieel advies
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 21
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Mechelen
Postadres
Grote Markt 21, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Linda Denteneer

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.
* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, door de inschrijver (Belgische en buitenlandse) zelf op te vragen, waaruit blijkt dat de inschrijver:
• niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
• niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
• geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
• niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
• Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
* Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan :
• het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
• de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

-

Vakbekwaamheid

Voor deze opdracht is de stad op zoek naar een multidisciplinair team met minimaal:
- een advocaat
- een financieel expert
Het team moet in staat zijn de stad bij te staan en te adviseren bij juridische en plan-economische/financiële vragen bij stadsontwikkelingsprojecten.
Het kan voorkomen dat er enkel ondersteuning moet geleverd worden voor één afzonderlijk aspect (economisch/juridisch). Indien beide aspecten bevraagd worden zal er binnen het team één aanspreekpunt zijn.
Een samenwerkingsverband, overeenkomstig art. 93 van het KB van 08 januari 1996, tussen verschillende bureaus is aan te bevelen.
Binnen de offerte wordt informatie opgenomen over:
- Expliciet engagement tot samenwerking tussen de begeleiders.
- Aantonen hoe de samenwerking zal worden aangegaan. Hiervoor is er een fictieve case bijgevoegd (zie bijlage B) waarin gevraagd wordt naar de aanpak voor beide domeinen. Wie het aanspreekpunt zal zijn bij opdrachten waarbij beide expertises gevraagd worden.
- Aantoonbare ervaring van de advocaat/het advocatenkantoor in volgende domeinen:
o PPS-projecten in een stedelijke context
o Overheidsopdrachten- en contracten
o Stedenbouwrecht en Ruimtelijke Ordening
o Onteigeningsrecht
o Brownfieldconvenanten
Een uitgebreid CV (diploma’s en ervaring) van de advocaat(en) die als aanspreekpunt /contactpersoon zal fungeren voor de verschillende domeinen, aangevuld met zijn functie/hoedanigheid binnen het kantoor.
Specifiek moeten volgende aspecten aangetoond worden:
o ervaring in dienstverlening aan de overheid
o grondig vertrouwd zijn met PPS-projecten in stedelijke context
Minimum drie en maximum vijf significante projecten in binnenstedelijk gebied waarvan de juridische begeleiding werd gerealiseerd in de voorbije vijf jaar of nog lopende is, naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever , dat vakbekwaamheid, doeltreffendheid en ervaring aantoont inzake samenwerking met lokale besturen.
Met betrekking tot deze referentie dienen volgende gegevens verstrekt:
o korte omschrijving van het project
o omschrijving van de specifieke opdracht
o naam opdrachtgever
o datum opdracht/uitvoeringstermijn/kostprijs (excl. BTW)
o toelichting van de aanpak van de opdracht
o attest van goede uitvoering
De referenties moeten betrekking hebben op begeleiding van een project van minimum 1.000.000,00 euro
- Aantoonbare ervaring van de financieel expert dat hij beschikt over de noodzakelijke kennis en ervaring en vertrouwd is met hedendaags planeconomisch onderzoek en rekenmodellen door een lijst van minimum drie en maximum vijf van voornaamste relevante referenties, uitgevoerd door de inschrijver zelf gedurende de laatste vijf jaren. Minstens één opdracht moet in opdracht van een lokale overheid gebeurd zijn.
Met betrekking tot deze referentie dienen volgende gegevens verstrekt:
o korte omschrijving van het project
o omschrijving van de specifieke opdracht
o naam opdrachtgever
o datum opdracht/uitvoeringstermijn/kostprijs (excl. BTW)
o toelichting van de aanpak van de opdracht
o attest van goede uitvoering
Minstens één van deze referentie moet slaan op begeleiding van een project van minimum 1.000.000,00 euro
Een uitgebreid CV (diploma’s en ervaring) van de financieel begeleider die als aanspreekpunt voor de economische studie zal fungeren, aangevuld met zijn functie/hoedanigheid binnen het kantoor.
- Gezien de grootte en de complexheid van de projecten moet het team er rekening mee houden dat deze opdrachten op bepaalde momenten zeer tijdsintensief is. Een vervanging in het team kan enkel met medeweten en goedkeuring van het bestuur.

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!