Rectificatie

LENINGEN VOOR DE FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSDIENST VOOR HET DIENSTJAAR 2018 VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Brussel
Nationaal identificatienummer
0212.346.955_22226
Postadres
Hoogstraat 298 a
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Uitsluitend via het forum geopend bij https://enot.publicprocurement.be
Telefoon
-
E-mail
centraledachats@cpasbru.irisnet.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.cpasbru.irisnet.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317959

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

LENINGEN VOOR DE FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSDIENST VOOR HET DIENSTJAAR 2018 VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

Referentienummer: CPAS Bruxelles-03153-F50_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft als voorwerp leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden ingeschreven worden voor de investeringsdienst van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel voor het dienstjaar 2018. De geraamde bedragen zijn in het bestek opgenomen, in bijlage van deze aankondinging. Naast de eigenlijke financiële operatie heeft de opdracht ook betrekking op een administratieve en technische dienstverlening die moet toelaten dergelijke operaties op optimale wijze te integreren in het beheer van de aanbestedende overheid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-524107

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
13-09-2018
Te lezen:
24-09-2018

Overige nadere inlichtingen

New datum voor de openning van de offertes: 24/09/2018 op 13u