Gemeente Vorselaar
Aankondiging van een opdracht

Pensioenverzekering mandatarissen gemeente en OCMW

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Vorselaar
Nationaal identificatienummer
0207215160
Postadres
Markt 14
Plaats
Vorselaar
Postcode
2290
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Cindy Martens
Telefoon
+32 14507115
E-mail
[email protected]
Fax
+32 14511005

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.vorselaar.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/692/1D/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Pensioenverzekering mandatarissen gemeente en OCMW

Referentienummer:   2018/02

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66523000 - Pensioenfondsadviesdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE213 - Arr. Turnhout

Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeentehuis, Markt 14 te 2290 Vorselaar

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Gemeente en OCMW Vorselaar dienen voor de wettelijke pensioenen (1ste pijler) van hun mandatarissen zelf voorzieningen aan te leggen.
Om het hoofd te bieden aan de toekomstige stijging van de pensioenlasten wensen gemeente en OCMW Vorselaar een financiële buffer te vormen door middel van het aanleggen van een reserve in een verzekeringscontract dat een stabiel en gelijkmatig globaal rendement oplevert (type traditioneel beheer - tak 21).
Voor de mandatarissen voorziet gemeente Vorselaar een éénmalige koopsom van 2.200.000 euro die vermoedelijk gestort zal worden begin 2019. Nadien volgen er jaarlijkse bijdrages afhankelijk van de financiële mogelijkheden van het bestuur. De gemeente wenst over te gaan tot de financiering van 75% van de lopende pensioenverplichtingen van het bestuur.
Voor de mandatarissen voorziet het OCMW een éénmalige koopsom van 70.000 euro die vermoedelijk gestort zal worden begin 2019. Nadien volgen er jaarlijkse bijdrages afhankelijk van de financiële mogelijkheden van het bestuur. Het OCMW wenst over te gaan tot de financiering van 75% van de lopende pensioenverplichtingen van het bestuur. Als gevolg van de geïntegreerde werking van gemeente en OCMW voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur zal er vanaf 2019 geen wedde meer betaald worden aan een mandataris vanuit het OCMW. Het pensioenfonds van het OCMW zal bijgevolg uitdovend zijn. Eventuele reserves moeten kosteloos overgedragen worden naar het verzekeringscontract van de gemeente.
De besturen zullen jaarlijks door de opdrachtnemer nieuwe actuariële studies kunnen laten opmaken met nieuwe financieringsplannen waarin de geactualiseerde toestand wordt opgenomen, rekening houdend met de door de besturen opgegeven gewijzigde parameters.
De besturen zullen de graad van dekking in de loop van het contract kunnen aanpassen.
De gestorte premies zullen duurzaam en ethisch belegd worden. Belangrijke criteria in deze zijn aandacht voor mens en milieu en meer in het bijzonder het respecteren van de mensenrechten, aandacht inzake vermijden van beleggingen in wapenindustrie alsook aandacht voor milieuproblematiek.
Taal: De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid en de begunstigden. Dit zowel in het kader van de gunningsprocedure als in de latere uitvoering.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   11-03-2019

Einde:  

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
Indien een bovenvermelde uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Verklaring van de inschrijver waaruit pensioenresereves blijken die hij in beheer heeft.

Eventuele minimumeisen:

1. Deze pensioenreserves vertegenwoordigen een totaal bedrag van ten minste 500.000.000 EUR.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Bewijs van toelating tot het uitoefenen van levensverzekeringsactiviteiten;
2. Een lijst met referenties van openbare besturen die een pensioenverzekeringsovereenkomst hebben onderschreven soortgelijk als deze.

Eventuele minimumeisen:

1. Een erkenning bij de Nationale Bank van België of een gelijkaardige instantie van een andere lidstaat, verzekeringstussenpersonen zijn dus uitgesloten;
2. Minstens 5 referenties van openbare besturen leveren een attest van goed beheer af.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   17-01-2019

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   17-05-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   17-01-2019

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   Gemeentehuis, Markt 14 te 2290 Vorselaar

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Opmerking in verband met de aanvangsdatum: aanvangsdatum voor de berekeningen 01/01/2018.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-12-2018