Rectificatie

Vernieuwing van de verzekeringsportefeuille van het brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven
Nationaal identificatienummer
0678.485.603_562155
Postadres
Charleroisesteenweg 110
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
procurement@hub.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://hub.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319814

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vernieuwing van de verzekeringsportefeuille van het brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven

Referentienummer: ABAE-MPC20180029_Assurances_verzekering-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Vernieuwing van de verzekeringsportefeuille van het brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven
PERCEEL 1 - materiële schade
Post 1: brand en aanverwante gevaren
Post 2: alle elektronische risico's
PERCEEL 2 - Burgerlijke aansprakelijkheid
Post 1: Verzekering beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid
Post 2: Verzekering risicoaansprakelijkheid en aansprakelijkheid brand en ontploffing
PERCEEL 3 - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid bestuurders
PERCEEL 4 - Omnium missie
PERCEEL 5 - Reisbijstand

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526362

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 178-403533

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Selectiegids NL

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1235 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!