Rectificatie

Vernieuwing van de verzekeringsportefeuille van het brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven
Nationaal identificatienummer
0678.485.603_562155
Postadres
Charleroisesteenweg 110
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
procurement@hub.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://hub.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319814

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vernieuwing van de verzekeringsportefeuille van het brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven

Referentienummer: ABAE-MPC20180029_Assurances_verzekering-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Vernieuwing van de verzekeringsportefeuille van het brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven
PERCEEL 1 - materiële schade
Post 1: brand en aanverwante gevaren
Post 2: alle elektronische risico's
PERCEEL 2 - Burgerlijke aansprakelijkheid
Post 1: Verzekering beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid
Post 2: Verzekering risicoaansprakelijkheid en aansprakelijkheid brand en ontploffing
PERCEEL 3 - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid bestuurders
PERCEEL 4 - Omnium missie
PERCEEL 5 - Reisbijstand

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526362

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 178-403533

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Selectiegids NL