Rectificatie

Beheer van niet-genoteerde financiële activa 'multi assets'

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
HYDRALIS OFP
Nationaal identificatienummer
0823.752.704_577765
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 2/5188230
E-mail
sd@vivaqua.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vivaqua.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315916

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Beheer van niet-genoteerde financiële activa 'multi assets'

Referentienummer: HYDRALIS OFP-CSC 2093-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66140000 - Portefeuillebeheer

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft de levering van diensten voor het beheer van niet-genoteerde financiële activa 'multi assets' voor rekening van de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Hydralis, voor een potentiële duur van acht jaar.
Voor meer uitleg wordt verwezen naar de opdrachtdocumenten.
Het OFP Hydralis is belast met het beheer van de wettelijke pensioenen van de statutaire beambten van de cvba VIVAQUA.
De kandidaten mogen geen offerte bij hun aanvraag tot deelneming voegen. Enkel de geselecteerde kandidaten worden later verzocht een offerte in te dienen op basis van de opdrachtdocumenten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-521649

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 144-330503

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Zie bestek
Te lezen:
Zie bestek Wat de selectiecriteria betreft, gezien een gepaste rubriek hiervoor ontbreekt, worden de kandidaten verzocht de vereiste informatie te verschaffen door een document in bijlage bij het UEA te voegen.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
1. De kandidaten moeten het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) invullen en verschaffen bij de indiening van hun aanvraag tot deelneming (zie artikel 73 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en artikels 46 tot 48 van het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren). Het UEA is beschikbaar op het adres: https://ec.europa.eu/tools/espd Door het UEA in te dienen, verklaart de kandidaat op erewoord • dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen, bedoeld in de reglementering over de overheidsopdrachten, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen te doen gelden, en • dat hij aan de selectiecriteria uit het bestek voldoet Wat de selectiecriteria betreft (zie clausule 3.2 van het bestek), worden de kandidaten verzocht sectie C (opdrachten voor aanneming van diensten – uitvoering van de diensten van het gespecificeerde type) van deel IV van het UEA in te vullen met de precieze inlichtingen over de criteria in kwestie. Eventueel, indien sommige kandidaten dit verkiezen, zal worden aanvaard dat bepaalde inlichtingen te vinden zijn in een specifiek document, dat bij het UEA wordt gevoegd. HYDRALIS OFP behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bewijsstukken op te vragen, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 3 en 4 van voornoemd artikel 73. De aanvraag tot deelneming en het UEA moeten bij het opladen op het elektronisch platform geldig worden ondertekend door het indieningsrapport te ondertekenen dat aan de aanvraag tot deelneming is gelinkt. 2. De opdrachtdocumenten die bij deze aankondiging zijn gevoegd, zijn in dit stadium louter informatief. De kandidaten mogen geen offerte bij hun kandidaatsdossier voegen. Enkel de geselecteerde kandidaten worden later verzocht een offerte in te dienen op basis van de opdrachtdocumenten. 3. De aanvraag tot deelneming mag enkel elektronisch worden ingediend via het platform e-Tendering. Alle bijkomende informatie aangaande de elektronische overheidsopdrachten en hoe je hieraan in België kan deelnemen, is beschikbaar op de website van e-Procurement en meer bepaald de checklists voor ondernemingen (http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists)
Te lezen:
1. De kandidaten moeten het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) invullen en verschaffen bij de indiening van hun aanvraag tot deelneming (zie artikel 73 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en artikels 46 tot 48 van het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren). Het UEA is beschikbaar op het adres: https://ec.europa.eu/tools/espd Door het UEA in te dienen, verklaart de kandidaat op erewoord • dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen, bedoeld in de reglementering over de overheidsopdrachten, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen te doen gelden, en • dat hij aan de selectiecriteria uit het bestek voldoet Wat de selectiecriteria betreft (zie clausule 3.2 van het bestek), gezien een gepaste rubriek hiervoor ontbreekt, worden de kandidaten verzocht de vereiste informatie te verschaffen door een document in bijlage bij het UEA te voegen. HYDRALIS OFP behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bewijsstukken op te vragen, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 3 en 4 van voornoemd artikel 73. De aanvraag tot deelneming en het UEA moeten bij het opladen op het elektronisch platform geldig worden ondertekend door het indieningsrapport te ondertekenen dat aan de aanvraag tot deelneming is gelinkt. 2. De opdrachtdocumenten die bij deze aankondiging zijn gevoegd, zijn in dit stadium louter informatief. De kandidaten mogen geen offerte bij hun kandidaatsdossier voegen. Enkel de geselecteerde kandidaten worden later verzocht een offerte in te dienen op basis van de opdrachtdocumenten. 3. De aanvraag tot deelneming mag enkel elektronisch worden ingediend via het platform e-Tendering. Alle bijkomende informatie aangaande de elektronische overheidsopdrachten en hoe je hieraan in België kan deelnemen, is beschikbaar op de website van e-Procurement en meer bepaald de checklists voor ondernemingen (http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists)

Overige nadere inlichtingen

Wat de selectiecriteria betreft, gezien een gepaste rubriek hiervoor ontbreekt, worden de kandidaten verzocht de vereiste informatie te verschaffen door een document in bijlage bij het UEA te voegen.