Rectificatie

Beheer van niet-genoteerde financiële activa 'multi assets'

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
HYDRALIS OFP
Nationaal identificatienummer
0823.752.704_577765
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 2/5188230
E-mail
sd@vivaqua.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vivaqua.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315916

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Beheer van niet-genoteerde financiële activa 'multi assets'

Referentienummer: HYDRALIS OFP-CSC 2093-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66140000 - Portefeuillebeheer

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft de levering van diensten voor het beheer van niet-genoteerde financiële activa 'multi assets' voor rekening van de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Hydralis, voor een potentiële duur van acht jaar.
Voor meer uitleg wordt verwezen naar de opdrachtdocumenten.
Het OFP Hydralis is belast met het beheer van de wettelijke pensioenen van de statutaire beambten van de cvba VIVAQUA.
De kandidaten mogen geen offerte bij hun aanvraag tot deelneming voegen. Enkel de geselecteerde kandidaten worden later verzocht een offerte in te dienen op basis van de opdrachtdocumenten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-521649

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 144-330503

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen

Overige nadere inlichtingen

Wat de selectiecriteria betreft, gezien een gepaste rubriek hiervoor ontbreekt, worden de kandidaten verzocht de vereiste informatie te verschaffen door een document in bijlage bij het UEA te voegen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1235 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!