Rectificatie

Collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers en nevenverzekerden

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Diksmuide
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Grote Markt 6
Plaats
Diksmuide
Postcode
8600
NUTS-code
BE252 - Arr. Diksmuide
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Anniek Durnez
Telefoon
+32 51793793
E-mail
anniek.durnez@diksmuide.be
Fax
+32 51510825

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.diksmuide.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers en nevenverzekerden

Referentienummer: Diksmuide(3p)-PPP00Y-360/8011/2018-081-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

In het kader van de omzendbrief BA 2000/14, aangevuld door de omzendbrief BA 2000/03 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden bieden de betrokken steden, gemeenten en OCMW's op heden gratis een hospitalisatieverzekering aan aan haar personeelsleden (hierna genoemd de hoofdverzekerden).
Een overzicht van het aantal aangeslotenen per bestuur kan gevonden in de bijlagen van dit bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-521681

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 145-332002

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De documenten voor deze opdracht kunnen via een link (https://cloud.3p.eu/Downloads/1/360/0Y/2018) geconsulteerd worden, zijnde het bestek en de bijlagen. Het bestek wordt in pdf-versie gegeven, de inventaris is consulteerbaar in word-versie. In de pdf-versie van het bestek is echter ook een inventaris opgenomen, waarvan de aantallen niet overeenstemden met de word-versie van de inventaris. Het bestek is nu aangepast met de juiste aantallen conform het word-document