Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - AANSTELLEN VAN EEN VERZEKERINGSMAKELAAR: BEHEER,-OPVOLGING EN BIJSTAND VERZEKERINGSPOLIS BRAND VOOR DE AANKOOPCENTRALE VAN HET E17 NETWERK - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ Groeninge vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kennedylaan 4
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer --------- ---------
Telefoon
+32 56636020
E-mail
ann.bracke@azgroeninge.be
Fax
+32 56635039

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.azgroeninge.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/478/UV/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - AANSTELLEN VAN EEN VERZEKERINGSMAKELAAR: BEHEER,-OPVOLGING EN BIJSTAND VERZEKERINGSPOLIS BRAND VOOR DE AANKOOPCENTRALE VAN HET E17 NETWERK - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   2018/492

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66518000 - Diensten van verzekeringsmakelaars en -agentschappen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE254 - Arr. Kortrijk

Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse locaties West en Oost-Vlaanderen, 8500 Kortrijk

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De Aanbestedende Overheid wil met deze opdracht een verzekeringsmakelaar aanstellen, die na een audit, de begeleiding bij de aanbesteding en het beheer van de brandverzekering garandeert. Deze aanbesteding kadert in de doelstelling van het E17 netwerk om de verzekeringsportefeuille van de Deelnemende Entiteiten optimaal te beheren. Daarvoor wordt dan ook gezocht naar efficiëntiewinsten, zodat er, waar nodig, verbeterd, geoptimaliseerd en bespaard kan worden zonder afbreuk te doen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Deze opdracht bestaat uit drie delen:
- Deel I: audit
De audit impliceert een inventarisatie en analyse van de huidige polissen brand van de deelnemende leden van de Aanbestedende Overheid en opmaak evaluatierapport met duidelijke conclusie
- Deel II: opmaak bestek en begeleiding bij de gunning van de brandverzekering aan een verzekeringsmaatschappij
De opdracht houdt een begeleiding en adviesverlening in aan de Aanbestedende Overheid, op het procedurele, administratieve, juridische, inkoop-technische en inhoudelijke domein van de gunning.
- Deel III: makelaarschap
Het makelaarschap omvat het beheer en de opvolging van de nieuwe brandpolis.
Deze opdracht voor diensten moet gezien worden als één geheel, waarvan het derde deel echter voorwaardelijk is (art. 57 Wet overheidsopdrachten). De uitvoering van deel III is afhankelijk van een individuele beslissing van elke Deelnemende Entiteit die zal meegedeeld worden na de uitvoering van deel II.
Een gedetailleerde beschrijving van de opdracht is terug te vinden in IV. Technische bepalingen. van het bestek.
De aanbestedende Overheid zal de opdracht dan ook in zijn geheel toewijzen aan één dienstverlener.
De opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van artikel 2, 21° van de Wet Overheidsopdrachten.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   36

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
Aangezien de aanbestedende overheid geen kosteloze toegang heeft tot het centrale strafregister, moet de dienstverlener een uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document voorleggen waaruit blijkt dat de dienstverlener:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude;
- niet veroordeeld is geweest voor terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit;
- niet veroordeeld is geweest voor witwassen van geld en financiering van terrorisme;
- niet veroordeeld is geweest voor kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;
- niet veroordeeld is geweest voor het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. De Aanbestedende Overheid zal de Z-score met volgende berekeningswijze hanteren als financiële ratio:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
Minimumeis: De score dient hoger te zijn dan 1,8.
Bij een lagere score moet een motivering van een erkend revisor worden voorgelegd waarin wordt uitgelegd waarom de score lager ligt en waarom dit voor de uitvoering van de opdracht geen probleem is.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de dienstverlener alsnog uit te sluiten op basis van de aangeleverde documenten.

Eventuele minimumeisen:

1. De Z-score dient minimum 1,8 te bedragen of gemotiveerd te zijn indien niet beghaald EN daarenboven dient de motivatie aanvraard te worden door de aanbestedende overheid.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. De dienstverlener legt een referentielijst voor van gezondheidsinstellingen waarvoor hij de laatste drie jaar is opgetreden in dezelfde hoedanigheid (makelaar brand). Minimumeis : onder deze referenties is er minstens 1 ziekenhuis met 800 bedden en 2 andere ziekenhuizen.

Eventuele minimumeisen:

1. Minimumeis : onder deze referenties is er minstens 1 ziekenhuis met 800 bedden en 2 andere ziekenhuizen.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   16-08-2018

Plaatselijke tijd:   12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   14-11-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen betreffende dit dossier kan contact genomen worden met de juridische dienst van AZ Groeninge:
ann.bracke@azgroeninge.be
of bij afwezgiheid:
marlies.eggermont@azgroeninge.be
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Bijkomende inlichtingen kunnen via mail gevraagd worden bij:
ann.bracke@azgroeninge.be
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, AFDELING KORTRIJK
Postadres
BURGEMEESTER NOLFSTRAAT 10A
Plaats
KORTRIJK
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-07-2018