Rectificatie

Aanvulling op de aankondiging van de opdracht voor verzekeringsovereenkomsten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Volkshaard cvba - so
Nationaal identificatienummer
VH
Postadres
Ravensteinstraat 12
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Hans Heyse
Telefoon
+32 92235045
E-mail
info@volkshaard.be
Fax
+32 92330623

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.volkshaard.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanvulling op de aankondiging van de opdracht voor verzekeringsovereenkomsten

Referentienummer: 2018017

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-522054

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Reden tot rechtzetting: toevoeging bestanden aan de opdrachtsdocumenten. Er zijn twee extra documenten toegevoegd aan de opdracht, meer bepaald de patrimoniumlijst Volkshaard en de schadestatistiek Volkshaard. Deze documenten worden beschikbaar gesteld op elektronische wijze via https://cloud.3p.eu/Downloads/1/264/ON/2018