Rectificatie

verzekeringspolissen (alle risico’s brand, alle risico’s elektronica, alle risico’s kunst en arbeidsongevallen) die behoren tot de opdrachtencentrale van verzekeringen van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Financien en Begroting
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_16784
Postadres
Phoenixgebouw - Koning Albert II-laan 35, bus 61
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Keereman
Telefoon
+32 24359055
E-mail
luc.keereman@fb.vlaanderen.be
Fax
+32 25535802

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=307632

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

verzekeringspolissen (alle risico’s brand, alle risico’s elektronica, alle risico’s kunst en arbeidsongevallen) die behoren tot de opdrachtencentrale van verzekeringen van de Vlaamse Gemeenschap

Referentienummer: Dep. Financien en Begroting-VO/FB/DEP/2018/001/BOBFO-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht betreft het afsluiten van patrimonium gerelateerde alsook persoons gerelateerde polissen voor de entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap, met name :
- alle risico’s brand
- alle risico’s elektronica
- alle risico’s kunstwerken
- arbeidsongevallen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-512385

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 087-195492

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoeging van de selectieleidraad