Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Verplichte verzekering Objectieve BA brand of ontploffing.

Het voorwerp van de opdracht is de afsluiting van een verplichte verzekering objectieve BA brand of ontploffing voor de MIVB ingesteld door de wet van de 30 juli 1979 en de KB van 5 augustus 1991. Dekking, omvang van de verzekering, verzekerde bedragen en limieten zijn conform de eisen voorzien door deze wetgevingen.
De polis dekt het geheel van de vestigingen uitgebaat door de MIVB waarop de wet van toepassing is (restaurants, trammuseum, handelsgalerijen, stations, metro-installaties, enz.)


Datum van verzending van deze aankondiging
07-03-2018
Publicatiedatum
10-03-2018
Deadline
12-04-2018
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
pascale.dewolf@stib.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in bijlage: moet verplicht ingevuld worden via website https://ec.europa.eu/tools/espd

Economische en financiële draagkracht

De financiële en economische van de kandidaat wordt door de MIVB als voldoende beschouwd om de betrokken opdracht uit te voeren, indien de kandidaat beschikt over een geldige erkenning als verzekeraar uitgereikt door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) voor de tak waarvoor hij zich kandidaat stelt.

Eventuele minimumeisen:

beschikken over een geldige erkenning als verzekeraar uitgereikt door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) voor de tak waarvoor hij zich kandidaat stelt. (bij het kandidaatstellingsdossier en het UEA te voegen).

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!